Το χρέος κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε στα 345,379 δις ευρώ έναντι 343,740 δις ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που δόθηκαν και φτάνουν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα repos με τα οποία δανείζεται το υπουργείο Οικονομικών έχουν φτάσει τα 23,450 δις ευρώ την ίδια ώρα που τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου ( πριν την έλευση της τελευταίας δόσης από τον ESM) είχαν διαμορφωθεί σε 13,082 δις ευρώ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν κατά περίπου 750 εκατ. ευρώ ( στα 13,082 δις ευρώ) σε σχέση με ένα τρίμηνο νωρίτερα ( 12,328 δις ευρώ) ενώ μειώθηκαν περίπου κατά 1 δις ευρώ το «μαξιλάρι» στο διακριτό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους ( από τα 3,541 δις ευρώ σε 2,498 δις ευρώ) ενώ οι καταθέσεις σε SDR αυξήθηκαν στο ίδιο διάστημα από 5,7 σε 6,3 εκατομμύρια.
Στο ποσό των 13 δις ευρώ ταμειακών διαθεσίμων περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου με το υπόλοιπο να παραμένει αμετάβλητο ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο στα 6,197 δις ευρώ δεδομένου ότι μετά την έκδοση επταετών ομολόγων τον Φεβρουάριο δεν ακολούθησε νέα έξοδος στις αγορές.
Στην αγορά ομολόγων η απόδοση του δεκαετούς παραμένει στα επίπεδα του 4,3% και του πενταετούς πέριξ του 3,3%.
Όσον αφορά στη διάρθρωση του χρέους, από την ανάλυση του ΓΛΚ προκύπτει ότι σχεδόν οκτώ στα δέκα ευρώ του χρέους έχουν  μέση υπολειπόμενη διάρκεια άνω των πέντε ετών ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 23% λήγει μέσα στην επόμενη πενταετία.
Αναλυτικά από τα 345,379 δις ευρώ δημοσίου χρέους, βραχυπρόθεσμο ( μέχρι ένα έτος ) είναι ένα ποσοστό 13,18% ή 45,516 δις ευρώ, μεσοπρόθεσμο (διάρκεια από 1 έως πέντε έτη) είναι ένα ποσοστό 10,8% ή 37,3 δις ευρώ και μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) το 76,02% του χρέους ή 262,560 δις ευρώ. Η μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους κεντρικής διοίκησης είναι 18,21 χρόνια.