Οι κλασικές σπουδές (αρχαιολογία, ιστορία, κ.ά.) είναι ένα από τα σπουδαιότερα πεδία έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Πώς θα κινηθεί η επιστήμη μου τις επόμενες δεκαετίες; Κατ" αρχάς, οι νέοι που θα αποφασίσουν να γίνει η επιστήμη αυτή το επάγγελμά τους θα πρέπει να σπουδάσουν τεχνικούς χώρους, όπως αρχαία ελληνική αγγειογραφία, επιγραφική, παπυρολογία, νομισματική. Η ανακάλυψη καινούργιων επιγραφών και παπύρων, καθώς και σημαντικότατων αγγείων σε ανασκαφές, συνεχώς ανανεώνει αυτούς τους χώρους και τις μεθοδολογίες τους και τους καθιστά απολύτως απαραίτητους για περαιτέρω επιστημονική έρευνα αιχμής.
Τις επόμενες δεκαετίες, η πιο σημαντική έρευνα στις επιστήμες αυτές θα είναι διεπιστημονική.
Οι διεπιστημονικές προσεγγίσεις είναι εξαιρετικά απαιτητικές, αφού προϋποθέτουν (όταν είναι συστηματικές και όχι επιφανειακές και άκριτα θορυβώδεις ή επιδεικτικές) άρτια εξειδίκευση, αφενός σε επιμέρους τεχνικούς ερευνητικούς κλάδους, και αφετέρου σε σύγχρονες ερευνητικές μεθοδολογίες που, ιδανικά, συνδιαλέγονται με άλλες επιστήμες. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άρτια εξειδικευμένοι ερευνητές είναι οι διάφορες ερμηνευτικές προκαταλήψεις και μεθοδολογικές αγκυλώσεις, που ευθύνονται για την ελαφρά τη καρδία αναπαραγωγή συχνά αυθαίρετων υποθέσεων σαν να ήταν αποδεδειγμένες αλήθειες.
Η συγκριτική και ιστορική ανθρωπολογία μπορούν να προσφέρουν σημαντικές μεθοδολογικές βάσεις για την έρευνα και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ενας από τους χώρους που πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω στο εγγύς μέλλον είναι η ιστορία των θετικών επιστημών στην αρχαιότητα, π.χ. η μηχανική, η φυσική ή η επιστήμη της ακουστικής. Ως προς την τελευταία, η μελέτη αυτού που έχω ορίσει ως «τοπία ήχου», οι τεχνικές, ιδεολογικές και άλλες πολιτισμικές τους διαστάσεις, αποτελούν ένα από τα πιο διεπιστημονικά ερευνητικά πεδία, δεδομένης της σημασίας τους για θεμελιώδεις εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.
Ο Δημήτριος Γιατρομανωλάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Ανθρωπολογίας και Τμήμα Συγκριτικής Σκέψης, Johns Hopkins University, ΗΠΑ