Με μια απλή γνωστοποίηση η οποία θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά θα μπορούν στο εξής να ξεκινούν την λειτουργία τους σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις . Εξαίρεση θα αποτελούν μόνο όσες επιχειρήσεις θεωρούνται υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους περίοικους και το περιβάλλον για τις οποίες θα απαιτείται πριν έγκριση.

Αυτό προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα προαπαιτούμενα και στόχο έχει την άρση των καθυστερήσεων που σήμερα υπάρχουν στις αδειοδοτικές διαδικασίες και τη Δημιουργία ενός πιο φιλικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο το νέο απλοποιημένο σύστημα αδειοδότησης θα συμπληρώνεται και από το νέο θεσμικό πλαίσιο ελέγχων και εποπτείας της αγοράς το οποίο θα προβλέπει κυρώσεις για παραβάσεις που αφορούν σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις σχετικά με τις διαδικασίες γνωστοποίησης, έγκρισης και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πολυνομοσχέδιο έως τις 31 Μαρτίου 2020, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά θα υπόκεινται σε έγκριση λειτουργίας μετά από έλεγχο ενώ μετά την 1η Απριλίου 2021 θα υπόκεινται στο καθεστώς της γνωστοποίησης.

Επίσης το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ακόμα την έκδοση κανονιστικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται όλα τα αναγκαία τα δικαιολογητικά, η διαδικασία, οι όροι και το περιεχόμενο για τις διαδικασίες γνωστοποίησης και έγκρισης λειτουργίας μιας επιχείρησης και θα εξειδικεύονται περαιτέρω οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα απαλλάσσονται από την έγκριση εγκατάστασης τα επαγγελματικά εργαστήρια, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης, για τις οποίες ορίζεται πλέον το καθεστώς γνωστοποίησης.