Αρση του τραπεζικού απορρήτου για όσους θέλουν να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, αλλά και δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρηματικών οφειλών που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2017, προβλέπουν μεταξύ άλλων οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο.
Ειδικότερα, οι αλλαγές που προωθούνται στον νόμο Κατσέλη κινούνται σε δύο άξονες, με τον πρώτο να δίνει έμφαση στους αδύναμους οικονομικά πολίτες ώστε να μη χάσουν τη μοναδική κατοικία τους, ενώ ο δεύτερος άξονας έχει στόχο την αυστηροποίηση για όσους ενώ μπορούν δεν πληρώνουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, στις διατάξεις προβλέπονται αναφορικά με τον νόμο Κατσέλη:
– Η υποχρέωση του οφειλέτη να παραιτηθεί του τραπεζικού απορρήτου, καθώς και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί μη πτωχευτικής ικανότητας. Η διάταξη αποσκοπεί στην αποκάλυψη στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι είχαν μεγάλα ποσά κατατεθειμένα σε πιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι διάδικοι. Παράλληλα, στο να αποτρέψει την κατάθεση αιτήσεων από πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, τα οποία επιδιώκουν να επωφεληθούν από την αναστολή εκτέλεσης μέχρι την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής τους.
– Παρέχεται δικαίωμα στους εγγυητές που εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους, όπως προκύπτει από την εγγύηση, να υποκαταστήσουν τον πιστωτή στο σχέδιο αποπληρωμής.
– Μειώνεται η υποχρέωση παροχής εγγράφων από τους οφειλέτες, με παράλληλη υποχρέωση των τραπεζών, των δημόσιων Αρχών και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα να τα προσκομίζουν στο δικαστήριο.
– Η προστασία της πρώτης κατοικίας θα γίνεται βάσει της εμπορικής της αξίας (και όχι της αντικειμενικής), εφόσον υφίσταται έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων που είναι εγγεγραμμένος στο οικείο μητρώο του υπουργείου Οικονομικών.
– Αποτρέπεται το ενδεχόμενο διαιώνισης υποθέσεων μέσω ματαίωσης της συζήτησης χωρίς επαναπροσδιορισμό τους.
– Καθιερώνεται ένας πρώτος έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων που υποβάλλει ο δανειολήπτης από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, η οποία παρουσιάζει σχετική έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη του ο δικαστής για την απόφασή του.
 Σχετικά με τις αλλαγές στον εξωδικαστικό προβλέπονται μεταξύ άλλων:
– Η δυνατότητα ρύθμισης και των οφειλών που γεννήθηκαν και βεβαιώθηκαν κατά το 2017 προς Δημόσιο (ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ αντίστοιχα) και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές).
– Η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.
– Η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους να μπορούν  ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές σε ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και τράπεζες.
– Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών που κατασχέθηκαν από το Δημόσιο και ιδιώτες (τράπεζες, προμηθευτές), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.
– Η υποχρέωση των πιστωτών να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία, καθώς και την καταψήφιση προτάσεων ρύθμισης του οφειλέτη.