Δεύτερη ευκαιρία σε πτωχευμένες Ανώνυμες Εταιρείες δίνει διάταξη που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 31 Μαΐου 2018.

Στη συγκεκριμένη διάταξη προβλέπεται πως αν η εταιρεία δεν έχει καμία δραστηριότητα λόγω κήρυξης σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών της είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, ενώ η αναβίωσή της τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν μπορούν να είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης μορφής. Μια εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης. και αφορά την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Στο νομοσχέδιο που σκοπό έχει την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου το οποίο αφορά την λειτουργία των Ανώνυμων Εταιρειών όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση «οι νέες ρυθμίσεις του αποβλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των μετοχών, απλοποιούν την εταιρική καθημερινότητα με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους».

Οι αλλαγές που φέρνει αφορούν επίσης στην ευθύνη των ιδρυτών της, την προστασία των δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου της , προβλέπει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μιας ΑΕ : μπορεί για τις μικρές και πολύ μικρές εταιρείας να είναι και μονομελές από τριμελές που είναι σήμερα αλλά και ότι εκλέγεται από την γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον νόμο.

Σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι το καταστατικό της ΑΕ μπορεί να προβλέπει ότι ορισμένος μέτοχος ή μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να διορίζουν απευθείας μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όχι όμως πέραν των 2/5 του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών, καθώς επίσης και να ορίζει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος, ιδίως σε ό,τι αφορά το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο και τη δήλωση διορισμού.

Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται πλέον στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και θα πρέπει να καταβάλλεται ολόκληρο κατά τη σύσταση της εταιρείας. Επίσης αυστηροποιούνται οι ποινές αναφορικά με την ψευδή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και συγκεκριμένα τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ ο ιδρυτής, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής της εταιρείας, ο οποίος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση προς το κοινό,

που αφορά την κάλυψη ή την καταβολή του κεφαλαίου, ή με σκοπό την εγγραφή σε τίτλους που εκδίδει η εταιρεία και αφορά στοιχεία αυτής, τα οποία ασκούν ουσιώδη επιρροή επί των εταιρικών υποθέσεων.

Τέλος, περιλαμβάνεται και διάταξη με την οποία καταργούνται οι ανώνυμες μετοχές από την 1 Ιανουαρίου 2020. Η ρύθμιση αυτή οδηγεί στη απλοποίηση αφού πλέον οι κανόνες θα είναι ενιαίοι χωρίς διάκριση μεταξύ ονομαστικών και ανώνυμων μετοχών.