Ρώμη. Επί τη ευκαιρία του διεξαγομένου αγώνος κατά της φυματιώσεως εδημοσιεύθη εις δωδεκάλογος του οποίου το πρώτον άρθρον έχει ως εξής: Ο ρωμαϊκός χαιρετισμός πρέπει ν" αντικαταστήση την χειραψίαν, η οποία δύναται ν" αποβή επικίνδυνος και μεταδοτική. Η κατάργηση της χειραψίας πρέπει να είνε γενική επεκτεινόμενη εις όλας εν γένει τας καθημερινάς σχέσεις των Ιταλών πολιτών, διότι όχι μόνον δεν είνε φασιστικός και κομψός χαιρετισμός, αλλά και αντίκειται εις όλους τους κανόνας υγιεινής.