Άρθρο 5.


Παύση συναλλαγών, δραστηριοτήτων ή μεταβολών όσον αφορά την επηρεαζόμενη
ιδιοκτησία.


1. Κάθε συναλλαγή ή διαδικασία σε κάθε δικαστήριο ή νομικό ή διοικητικό
σώμα ή κάθε φυσική μεταβολή (εκτός από ελάσσονα ή επείγουσα συντήρηση), όσον
αφορά κάθε επηρεαζόμενη ιδιοκτησία, θα διακοπεί ή θα απαγορευθεί όταν τεθεί σε
ισχύ η Ιδρυτική Συμφωνία, ώσπου το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας:


α. Να εξουσιοδοτήσει τη συνέχιση τέτοιων συναλλαγών, διαδικασιών ή
φυσικών μεταβολών


β. να παραπέμψει τη συναλλαγή ή διαδικασία σε άλλο συστατικό δικαστήριο
ή αρχή ή


γ. να πραγματοποιήσει τελική απόφαση σχετικά με την ιδιοκτησία.


2. Το «κοινό κράτος» και τα «συστατικά κράτη», σε συμμόρφωση με το
Άρθρο 37 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα ζητήσει από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να αρχίσει κάθε διαδικασία που
βρίσκεται επί του παρόντος ενώπιόν του και αφορά επηρεαζόμενη ιδιοκτησία.


Άρθρο 6.


Διεκδικήσεις και Αιτήσεις


1. Ένας άνθρωπος που έχασε την ιδιοκτησία του θα αποκτήσει κυριότητα
για να διεκδικήσει αποζημίωση για τον τίτλο της ιδιοκτησίας του ή την
επιστροφή της ιδιοκτησίας του ή να κάνει αίτηση για βοήθεια στη διευθέτηση
πώλησης, μακροπρόθεσμης εκμίσθωσης ή ανταλλαγής της ιδιοκτησίας του.


2. Οι σημερινοί χρήστες των επηρεαζόμενων ιδιοκτησιών που έχουν και οι
ίδιοι χάσει τη δική τους ιδιοκτησία ή πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει
σημαντικές βελτιώσεις στις επηρεαζόμενες περιοχές επιτρέπεται να κάνουν αίτηση
για να αποκτήσουν τον τίτλο αυτής της ιδιοκτησίας.


3. Οι σημερινοί χρήστες ιδιοκτησιών προς επιστροφή επιτρέπεται να
κάνουν αίτηση για να επωφεληθούν από τα μέτρα που αναφέρονται λεπτομερώς στην
Προσάρτηση 3.


4. Όλες οι διεκδικήσεις και αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα γίνονται
προς το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας στο χρονικό όριο που καθορίζεται και θα
υφίστανται επεξεργασία και θα αποφασίζονται, σε συμμόρφωση με αυτές τις
διατάξεις.


5. Όλες οι πληρωμές που απαιτούνται ως όρος για τη μεταβίβαση τίτλων ή
την επιστροφή ιδιοκτησίας θα γίνονται στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας μέσα σε τρία
χρόνια από τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας, εκτός αν η απόφαση
προσδιορίζει νωρίτερη ημερομηνία. Η μεταβίβαση τίτλων ή επιστροφή δεν θα
τίθεται σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι συμφωνημένες πληρωμές. Η
αποτυχία πληρωμής μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα θα έχει ως αποτέλεσμα
την απώλεια ή τις τροποποιήσεις των δικαιωμάτων όσον αφορά στην ιδιοκτησία.


Άρθρο 7.


Ευθύνες ζημιάς


Τα πρόσωπα που ευθύνονται για σοβαρές ζημιές ή αποδόμηση των ιδιοκτησιών θα
υποχρεούνται σε αυτόν που έχει χάσει την ιδιοκτησία του ή και στο Συμβούλιο
Ιδιοκτησίας για το κόστος της ζημιάς με βάση την τρέχουσα αξία της
ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας επιτρέπεται να επιβάλει
πρόστιμα σε αυτά τα πρόσωπα και άλλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της
τροποποίησης των αποφάσεων που προηγουμένως είχαν ληφθεί υπέρ τους.


Τμήμα Α: Αποζημίωση


Άρθρο 8.


Δικαίωμα σε πλήρη και αποτελεσματική αποζημίωση


1. Κάθε άνθρωπος που έχει χάσει την ιδιοκτησία του δικαιούται να
διεκδικήσει πλήρη και αποτελεσματική αποζημίωση όπως καθορίζεται από το
Συμβούλιο Ιδιοκτησίας, σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα (κατωτέρω
αναφέρονται ως «αποζημίωση»), με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση τίτλου της
επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας.


2. Η αποζημίωση θα αποτιμάται και θα πληρώνεται από το Συμβούλιο
Ιδιοκτησίας, με βάση την τρέχουσα αξία.


3. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται με τη μορφή ομολόγων αποζημίωσης από το
Ταμείο Αποζημιώσεων. Η ίδρυση του Ταμείου Αποζημιώσεων, η έκδοση και χρήση των
ομολόγων ρυθμίζεται από τις διατάξεις της Προσάρτησης 2.


4. Οι άνθρωποι που έχασαν ιδιοκτησίες οι οποίες, σύμφωνα με τις
ακόλουθες διατάξεις, δεν νομιμοποιούνται για να επιστραφούν, θα έχουν δικαίωμα
σε αποζημίωση.


Άρθρο 9:


Ιδιοκτησία ιδρυμάτων


Οι τίτλοι επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας, εκτός από τόπους θρησκείας, που ανήκουν
σε ιδρύματα, θα μεταφερθούν στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας με αντάλλαγμα χρηματική
αποζημίωση.


Άρθρο 10:


Ιδιοκτησία χρησιμοποιούμενη για σκοπούς κοινής ωφελείας


Οι τίτλοι για μία επηρεαζόμενη ιδιοκτησία, που χρησιμοποιείται για κάποιο
σκοπό κοινής ωφελείας, μόλις τεθεί σε ισχύ η Συνολική Διευθέτηση, η οποία
αντικειμενικά δικαιολογεί την αναγκαστική της επανάκτηση, θα μεταφερθούν στο
«κοινό κράτος» ή στα αρμόδια «συστατικά κράτη» με αντάλλαγμα πληρωμή στη
σημερινή αξία της αρμόδιας αρχής στον ιδιοκτήτη που στερήθηκε της ιδιοκτησίας
του μέσω του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας.


Άρθρο 11:


Ιδιοκτησία που απαιτείται για στρατιωτικούς σκοπούς


Οι τίτλοι κάθε επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας, η οποία καθορίζεται στα
Συμπληρωματικά Πρωτόκολλα στη Συνθήκη της Συμμαχίας, ή οποιαδήποτε προσάρτηση,
όπως απαιτείται για στρατιωτικούς σκοπούς θα μεταφερθούν στο «συστατικό
κράτος» στο οποίο βρίσκεται, με αντάλλαγμα πληρωμής από το αρμόδιο «συστατικό
κράτος» της σημερινής αξίας μέσω του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας.


Άρθρο 12:


Ιδιοκτησία που χρησιμοποιείται τώρα από τους εκτοπισμένους ιδιοκτήτες


1. Ένας ιδιοκτήτης που έχει στερηθεί την ιδιοκτησία του, και είναι ο
τωρινός χρήστης μίας επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας παρόμοιας σημερινής αξίας με
την ιδιοκτησία την οποία έχασε και χρησιμοποιεί την επηρεαζόμενη ιδιοκτησία
χωρίς διακοπή για τουλάχιστον 10 χρόνια, μπορεί να κάνει αίτηση στο Συμβούλιο
Ιδιοκτησίας για να λάβει τον τίτλο εκείνης της ιδιοκτησίας με αντάλλαγμα τον
τίτλο της ιδιοκτησίας την οποία έχασε.


2. Η αίτηση θα ικανοποιηθεί αν η τωρινή αξία της επηρεαζόμενης
ιδιοκτησίας δεν είναι μεγαλύτερη κατά 50% από την τωρινή αξία της ιδιοκτησίας
την οποία έχασε.


3. Αν η τωρινή αξία της επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας είναι κατά 50%
μεγαλύτερη από την τωρινή αξία της ιδιοκτησίας την οποία έχασε ο σημερινός
χρήστης, το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας θα βοηθήσει τον ιδιοκτήτη που έχασε την
περιουσία του και είναι τώρα χρήστης να καταλήξουν σε φιλική συμφωνία. Αν αυτό
αποτύχει, το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας μπορεί να επιτρέψει ή να αρνηθεί την
ανταλλαγή, σεβόμενο τις συμφωνίες και των δύο πλευρών, ή να διαιρέσει την
ιδιοκτησία, όπως νομίζει πρέπον.


4. Αν η τωρινή αξία της επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας είναι μικρότερη από
αυτή της ιδιοκτησίας την οποία ο σημερινός χρήστης έχασε, μπορεί να ζητήσει
αποζημίωση για τη διαφορά στην αξία.


5. Αν η σημερινή αξία της επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερη
της σημερινής αξίας της ιδιοκτησίας την οποία ο σημερινός χρήστης έχασε, θα
πληρώσει τη διαφορά στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας πριν απο τη μεταφορά του τίτλου.


Άρθρο 13:


Ιδιοκτησία που τώρα χρησιμοποιείται από διαδοχικούς αγοραστές και
προέρχεται από ιδιοκτήτες που την έχασαν


1. Οποιοσδήποτε αγοραστής (ή ο/η διάδοχός του στον τίτλο) μίας
επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας, που ανήκε σε ιδιοκτήτη που την έχασε (που από εδώ
και πέρα θα ονομάζεται πωλητής) και ήταν παρόμοιας σημερινής αξίας με την
ιδιοκτησία που έχασε ο πωλητής, θα έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις που
θα είχε ο πωλητής σύμφωνα με το Άρθρο 11 όσον αφορά την επηρεαζόμενη
ιδιοκτησία, με τον όρο ότι αυτός και ο πωλητής και κάθε προκάτοχος του τίτλου
θεωρούνται συλλογικά τωρινοί χρήστες της επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας χωρίς
διακοπή για τουλάχιστον 10 χρόνια. Ο τίτλος της ιδιοκτησίας θα μεταφερθεί στο
Συμβούλιο Ιδιοκτησίας. Αν η σημερινή αξία της επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας είναι
μικρότερη από την αξία της ιδιοκτησίας που έχασε ο πωλητής αρχικά, ο πωλητής
μπορεί να ζητήσει να λάβει τη διαφορά ως αποζημίωση.


2. Η ανώτερη διάταξη δεν ισχύει αν το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας δεν μπορεί
να προμηθευτεί τον τίτλο της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας την οποία έχασε ο
πωλητής, επειδή ο πωλητής τον έχει ήδη νόμιμα μεταβιβάσει.


Άρθρο 14:


Ιδιαίτερα βελτιωμένες ιδιοκτησίες


Ο ιδιοκτήτης μιας σημαντικής βελτίωσης μίας επηρεαζόμενης ιδιοκτησίας μπορεί
να κάνει αίτηση για να αποκτήσει τον τίτλο αυτής της ιδιοκτησίας με αντάλλαγμα
την καταβολή της τρέχουσας αξίας αυτής της ιδιοκτησίας χωρίς τη βελτίωση. Το
Συμβούλιο Ιδιοκτησίας θα διατάξει τη μεταφορά του τίτλου μετά την καταβολή της
αποζημίωσης στον ιδιοκτήτη που έχασε την ιδιοκτησία στην τρέχουσα αξία του
συμφέροντος που έχει στην ιδιοκτησία.


Τμήμα Δεύτερο: Επιστροφή της περιουσίας


Άρθρο 15:


Δικαίωμα στην επανάκτηση


Επηρεαζόμενες ιδιοκτησίες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν
γενικώς να επιστρέφονται.


Άρθρο 16:


Συμφωνημένα επίπεδα επιστροφής


1. Σε οποιοδήποτε από τα «συστατικά κράτη», όχι πάνω από χ% σε κάθε
κοινότητα ή χωριό και όχι πάνω από Υ% της συνολικής έκτασης και του συνολικού
αριθμού των οικισμών θα επιστρέφεται σε άτομα που προέρχονται από το άλλο
«συστατικό κράτος».


2. Στους νομίμως αιτούντες θα επιστρέφεται η ιδιοκτησία κατά
προτεραιότητα σε κατιούσα σειρά ηλικίας ώσπου να φτάσουν στα συμφωνημένα
επίπεδα.


3. Αυτοί οι περιορισμοί δεν θα ισχύουν για τόπους λατρείας ή για χωριά
που ήταν κατά κύριο λόγο κατοικούμενα από Μαρωνίτες το 1974 ή τα χωριά της
Καρπασίας Ριζοκάρπασο, Αγιαλούσα, Αγία Τριάς, Μελάναργα.


Άρθρο 17:


Μορατόριουμ επιστροφής


Καμία εντολή του Συμβουλίου Ιδιοκτησίας που περιλαμβάνει επιστροφή ιδιοκτησίας
σε ιδιοκτήτες που την έχασαν δεν θα ισχύει πριν


α) τρία χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της Ιδρυτικής Συμφωνίας για
περιουσίες που ήταν κενές εκείνη την ημερομηνία, ή


β) πέντε χρόνια μετά την Ιδρυτική Συμφωνία για όλες τις άλλες
περιουσίες.


Άρθρο 18:


Βελτιώσεις σε επιστρεφόμενη ιδιοκτησία


1. Ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε βελτίωσης που αξίζει περισσότερο από το
10% της τωρινής αξίας μίας ιδιοκτησίας που θα επιστραφεί, μπορεί να κάνει
αίτηση για αποζημίωση για το συμφέρον του στην ιδιοκτησία, που θα πληρωθεί από
το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας βάσει της τρέχουσας αξίας της βελτίωσης.


2. Ο ιδιοκτήτης που έχασε την ιδιοκτησία του θα αποκτήσει δικαίωμα να
διατηρήσει οποιαδήποτε βελτίωση στην επηρεαζόμενη ιδιοκτησία μετά την
επιστροφή της, εφόσον έχει πληρώσει την τρέχουσα αξία της βελτίωσης στο
Συμβούλιο Ιδιοκτησίας.


3. Ο ιδιοκτήτης που έχασε την ιδιοκτησία του, δεν θα υποχρεωθεί να
κάνει αυτή την πληρωμή αν αποδείξει στο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας ότι η βελτίωση
είναι ακατάλληλη ή άσχετη για τη μελλοντική της χρήση για δικούς τους σκοπούς,
εφόσον η μελλοντική της χρήση είναι λίγο πολύ παρόμοια με τη χρήση της
ιδιοκτησίας πριν την χάσει. Αν το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας στη συνέχεια βρει ότι
ο ιδιοκτήτης που έχασε την ιδιοκτησία ή όποιος διάδοχος στον τίτλο κάνει χρήση
της βελτίωσης, το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας μπορεί να επιδιώξει την επιστροφή του
ποσού αποζημίωσης που καταβλήθηκε στον ιδιοκτήτη της βελτίωσης σύμφωνα με την
παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου.


Εδάφιο Γ: Πώληση, ανταλλαγή και μακροχρόνια εκμίσθωση


Άρθρο 19


Δικαίωμα πώλησης, ανταλλαγής ή εκμίσθωσης


1. Οι ιδιοκτησίες που δύναται να αποκατασταθούν μπορεί να πωληθούν,
ανταλλαχθούν ή εκμισθωθούν σε μακροχρόνια βάση (20 έτη ή και περισσότερο) στα
άτομα που σήμερα τις εκμεταλλεύονται ή σε άλλα άτομα που κατάγονται από το
«συστατικό κράτος» στο οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία, οποιαδήποτε στιγμή πριν
από την τελική απόφαση για την αποκατάσταση, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις.


2. Τα άτομα που έχουν στερηθεί τις ιδιοκτησίες τους και τα άτομα που
σήμερα τις εκμεταλλεύονται μπορούν να ζητήσουν την αρωγή του Συμβουλίου
Ιδιοκτησιών για την πώληση, ανταλλαγή ή εκμίσθωση αυτών των ιδιοκτησιών.


Άρθρο 20


Κίνητρα για τα άτομα που έχουν στερηθεί τις ιδιοκτησίες τους να πωλήσουν,
ανταλλάξουν ή εκμισθώσουν


Στα άτομα που έχουν στερηθεί τις ιδιοκτησίες τους θα προσφερθούν κίνητρα για
να πωλήσουν, να ανταλλάξουν ή να εκμισθώσουν σε μακροχρόνια βάση αυτές τις
ιδιοκτησίες σύμφωνα με το Άρθρο 18. Στα κίνητρα αυτά συμπεριλαμβάνονται:


Α. Η εξαίρεση αυτών των ιδιοκτησιών από τις προβλεπόμενες διαδικασίες
υπολογισμού των ορίων αποκατάστασης.


Β. Η εξαίρεση από τους φόρους, τα κυβερνητικά παράβολα, τις εισφορές
και τους δασμούς που καταβάλλονται κανονικά με την υπογραφή των νομικών
εγγράφων ή με την ολοκλήρωση και την καταγραφή της μεταβίβασης ή της
εκμίσθωσης αυτών των ιδιοκτησιών.


Γ. Η εξαίρεση από τους φόρους ή σημαντικές μειώσεις στους φόρους επί
των κερδών εκ της διαθέσεων κεφαλαιουχικών αγαθών, τα οποία απορρέουν από τη
μεταβίβαση ή την εκμίσθωση αυτών των ιδιοκτησιών.


Δ. Η εξαίρεση από οιουσδήποτε δευτερεύοντες φόρους, κυβερνητικά
παράβολα, εισφορές και δασμούς σχετίζονται με την πώληση, ανταλλαγή ή
εκμίσθωση αυτών των ιδιοκτησιών.


Ε. Η εξαίρεση από τους φόρους ιδιοκτησίας για τη διάρκεια των
μισθωτηρίων.


ΣΤ. Επιπλέον κίνητρα που το «κοινό κράτος» και τα «συστατικά κράτη»
μπορεί να επιλέξουν να προσφέρουν.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από