Συνολικά 1.258 οδηγούς, μηχανοτεχνίτες και διοικητικούς θα προσλάβει η
Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) στην Αττική με τη διαδικασία της σειράς
προτεραιότητας και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 18 του ν. 2190/94 (νόμος
Πεπονή). Πρόκειται για τακτικές θέσεις που απευθύνονται σε αποφοίτους
πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε ποσοστό
20% θα καλυφθούν από πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων.

Οδηγοί θερμικών λεωφορείων. Εκτός από δίπλωμα, χρειάζονται και άλλα προσόντα


Όπως αναφέρεται σε προκήρυξη που εξέδωσε η εταιρεία και δημοσιεύεται στο
τεύχος ΑΣΕΠ αρ. 120/2002 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τις θέσεις μπορούν να
διεκδικήσουν όσοι διαθέτουν τα αντίστοιχα ειδικά προσόντα (τίτλους σπουδών,
άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ή οδήγησης κ.λπ.) και:


* είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.


* έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1967 έως και 1981 (το ανώτερο όριο της
ηλικίας διευρύνεται για ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων, όπως είναι οι
παλιννοστούντες, οι πρόσφυγες κ.λπ.)


* έχουν την υγεία και τη φυσική κατάσταση που θα τους επιτρέψει να
εκτελέσουν τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν


* έχουν λευκό ποινικό μητρώο


* οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το έντυπο της προκήρυξης από το
Εθνικό Τυπογραφείο (Μάρνη 8, Αθήνα) και τα κατά τόπους παραρτήματά του, ενώ
όσοι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορούν να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.et.gr. Έντυπα των αιτήσεων
διατίθενται από τη Γενική Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών της
Εταιρείας (Παρνασσού 6, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αττική, τηλ. 010/4933.002).
Αίτηση και δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν από 27 Μαΐου έως και 17
Ιουνίου 2002.


Οι θέσεις που προκηρύσσονται (σε παρένθεση αυτές των πολυτέκνων)Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)


* Διοίκησης επιχειρήσεων 2


* Πληροφορικής 1


* Πολιτικών μηχανικών 2


* Συγκοινωνιολόγων 2


* Μηχανολόγων μηχανικών 3


* Οικονομικών επιστημών - λογιστών 2


* Ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών μηχανικών 1


* Μηχανικών παραγωγής 2


Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)


* Οχημάτων 7 (1)


* Ηλεκτρονικών 3


* Δομικών έργων 2


* Λογιστικής 2


* Διοίκησης επιχειρήσεων 1


Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)


* Οδηγών λεωφορείων 1.097 (219)


* Μηχανοτεχνιτών οχημάτων 86 (17)


* Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων 10 (2)


* Τεχνιτών αμαξωμάτων 20 (4)


* Τεχνιτών ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων 5 (1)


* Τεχνιτών ηλεκτρονικών 10 (2)


Όλα τα προσόντα που απαιτούνταιΟι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες και να έχουν γεννηθεί μεταξύ των
ετών 1967-1981. Αναλόγως του κλάδου και της ειδικότητας που έχουν, απαιτούνται
τα παρακάτω ειδικότερα προσόντα.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ)


Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


γ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Πληροφορικής ΠΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πληροφορικής ή
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης των Υπολογιστών (Software) ή
εφαρμοσμένης πληροφορικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο της
ειδικότητας αυτής πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών
της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


Συγκοινωνιολόγοι ΠΕ: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού
ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού.


β) Οποιοδήποτε δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.


γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


δ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανολόγου
Μηχανικού.


β) Οποιοδήποτε δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.


γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


δ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Οικονομικών Επιστημών (Λογιστές) ΠΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή
Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


γ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΠΕ: α) Άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστικών.


β) Οποιοδήποτε δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.


γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


δ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Μηχανικοί Παραγωγής ΠΕ: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού
Παραγωγής.


β) Οποιοδήποτε δίπλωμα ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.


γ) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


δ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Μηχανικοί Παραγωγής ΠΕ: α)


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)


Τεχνολόγοι Οχημάτων ΤΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Οχημάτων ΤΕΙ ή
ισότιμο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.


β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


δ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Ηλεκτρονικοί ΤΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Ηλεκτρονικής ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.


β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


δ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Δομικών Έργων ΤΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων
ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


δ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Λογιστικής ΤΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας. β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή
ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας.


γ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή
ισπανικής γλώσσας.


γ) Γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε
Η/Υ.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ)


Οδηγοί Λεωφορείων ΔΕ: α) Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ
ειδικοτήτων (ι) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (ιι) εκπαιδευτή υποψηφίων
οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
Τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ
ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Επαγγελματική
άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ' κατηγορίας ή Δ' και Ε' κατηγορίας συγχρόνως,
ισχύουσα μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Αν δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα,
επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής
μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και
την προαναφερόμενη (β) επαγγελματική άδεια οδήγησης.


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ


α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου. β) Ο
ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α'
ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.


Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.


ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ


α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη αυτοκινήτου. β) Ο
ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α'
ή Β' κύκλου σπουδών Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.


Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.


Τεχνίτες Αμαξωμάτων ΔΕ: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη
αμαξωμάτων. β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών ή
Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.


Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.


Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων ΔΕ: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών
Επαγγελματικών Σχολών ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.


Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος
χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό
και εμπειρίας.


Τεχνίτες Ηλεκτρονικοί ΔΕ: Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ
ειδικότητας οιασδήποτε ειδικότητας τομέα ηλεκτρονικών και αυτοματισμών ή
πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
ειδικότητας ηλεκτρονικών ραδιοτηλεοπτικών συσκευών και εγκαταστάσεων ή
ηλεκτρονικού υπολογιστικών συστημάτων ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου ηλεκτρονικής ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
τομέα Ηλεκτρονικού ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ειδικότητας ηλεκτρονικής ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83
ειδικότητας αντίστοιχης με τις ως άνω ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από