Ευκαιρίες απασχόλησης σε πτυχιούχους και επαγγελματίες, μέσω προγράμματος πρακτικής άσκησης προσφέρει ο αρμόδιος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την επιβολή του νόμου Europol.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δίνουν την ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να γνωρίσουν από κοντά το έργο της Europol και να εργαστούν στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής ομάδας. Η Europol προσφέρει κάθε χρόνο μερικές θέσεις πρακτικής άσκησης χάρη στις οποίες τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους συμβάλλοντας στο έργο του.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο καθηκόντων της Europol και διαθέτουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά).

Οι πρακτικές διαρκούν τρεις ή έξι μήνες (40 ώρες την εβδομάδα), ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος πρακτικής εξάσκησης.

Οι ασκούμενοι εργάζονται στην έδρα της Europol στη Χάγη.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση 808 ευρώ για το 2019 και μπορούν να δικαιούνται τα έξοδα ταξιδιού προς και από τη Χάγη στην αρχή και στο τέλος της πρακτικής άσκησης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μόνο μέσω του εντύπου αίτησης πρακτικής άσκησης εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με άλλα μέσα (όπως σε έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ή μετά την προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι θα λάβουν αυτόματη απάντηση μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους. Θα ενημερωθούν μόνο οι υποψήφιοι που έχουν υπoβάλει υποψηφιότητα. Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων που υποβλήθηκαν, η Europol δεν μπορεί να απαντήσει σε μεμονωμένα ερωτήματα σχετικά με την έκβαση των αιτήσεων.

Για υποβολή αιτήσεων αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Europol https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships/information-about-internships