Στην πρόσληψη συνολικά 30 διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα προστασίας δεδομένων προχωρά ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων.
Για τον σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων. Οσοι προσληφθούν θα αναλάβουν καθήκοντα στα οποία περιλαμβάνεται η κατάρτιση εκθέσεων, γνωμοδοτήσεων, κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων, βέλτιστων πρακτικών και αποφάσεων με σκοπό να διασφαλιστεί η ερμηνεία και εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (που βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση) και (EE) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των αστυνομικών δεδομένων, και άλλων συναφών ενωσιακών νομοθετικών πράξεων, καθώς και η παρακολούθηση των εξελίξεων της πολιτικής και της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σημειώνεται ότι τα εν λόγω καθήκοντα ενδέχεται να απαιτήσουν μετακινήσεις εκτός έδρας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά την υποβολή των αιτήσεων να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους-μέλους της ΕΕ να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων τους και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν τακτοποιήσεις τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν δύο τουλάχιστον επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον άριστα και την άλλη σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα πρέπει να είναι μία εκ της αγγλικής ή της γαλλικής.
Επίσης θα πρέπει να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές νομικές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή κατάλληλη επαγγελματική πείρα πανεπιστημιακού επιπέδου στον νομικό τομέα, τουλάχιστον το ήμισυ της οποίας πρέπει να σχετίζεται με την ανάπτυξη ή την εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στη δημόσια διοίκηση (συγκεκριμένα, ως μισθωτός σε ανεξάρτητη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή ως διορισμένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων) ή επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο σε άλλον τομέα, ακολουθούμενο από τουλάχιστον τριετή κατάλληλη επαγγελματική πείρα πανεπιστημιακού επιπέδου στον τομέα της προστασίας δεδομένων, τουλάχιστον το ήμισυ της οποίας πρέπει να σχετίζεται με την ανάπτυξη ή την εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων στη δημόσια διοίκηση (συγκεκριμένα, ως μισθωτός σε ανεξάρτητη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή ως διορισμένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων)
Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2018 στις 12.00 μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης