Στην πρόσληψη συνολικά 12 διοικητικών υπαλλήλων για τον τομέα των εθνικών λογαριασμών, του ισοζυγίου πληρωμών, των τιμών και της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος των στατιστικών δημόσιων οικονομικών προχωρεί η Eurostat.
Οσοι προσληφθούν θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας  οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα τέσσερα έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντών τους, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μια σε άριστο επίπεδο και τη άλλη τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η πρώτη γλώσσα μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενώ η δεύτερη  θα πρέπει να είμαι μια εκ της αγγλικής ή γαλλικής.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στον τομέα των οικονομικών επιστημών, των μαθηματικών ή της στατιστικής, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής, ή  επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο στον τομέα των οικονομικών επιστημών, των μαθηματικών ή της στατιστικής, και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής.
Αυτή η επαγγελματική πείρα θα αποτελεί μέρος του διπλώματος/πτυχίου και δεν θα ληφθεί υπόψη στον αναγκαίο αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας. Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα διπλώματα/πτυχία που έχουν απονεμηθεί σε κράτος-μέλος της ΕΕ ή για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ισοδυναμίας από τις αρχές ενός από τα εν λόγω κράτη-μέλη.
Εως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και επιπλέον των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ανωτέρω, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον εννεαετή επαγγελματική πείρα πλήρους απασχόλησης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.
Οι πλήρεις αιτήσεις, συνοδευόμενες από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, πρέπει να υποβληθούν μέσω της λειτουργικής ηλεκτρονικής ταχυδρομικής θυρίδας: HR-AMC-LUX-ESTAT-TEMP-AGENT-SELECTION@ec.europa.eu , έως και τις 16 Αυγούστου.
Οσοι προσληφθούν θα αναλάβουν τις ακόλουθες κατηγορίες καθηκόντων:
– Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των εθνικών λογαριασμών.
– Αρμόδιος κατά χώρα υπάλληλος για το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ).
– Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στατιστικών για τις τιμές.
– Αρμόδιος κατά χώρα υπάλληλος για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).
– Μεθοδολόγος στον τομέα της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).
– Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στατιστικών δημόσιων οικονομικών.
– Διαχειριστής στοιχείων/μεθοδολόγος στον τομέα των στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών.