Αγγλική εφημερίς, γράφουσα διά την μεταφοράν οκτώ περίπου εκατοντάδων Ελληνοπαίδων εις την Γιουγκοσλαβίαν, δημοσιεύει τρεις φωτογραφίας που της έδωσαν. Μία παριστάνει την άφιξιν των παιδιών εις σταθμόν διαμετακομίσεως μαζί με ιατρούς και νοσοκόμους. Μία άλλη νοσοκόμους που περιποιούνται δύο βρέφη και μία άλλη ένα Ελληνόπουλο που γελά εις τας αγκάλας μιας Τσέχας. Το ότι εκείνοι που εκτελούν και εκείνοι που υποδεικνύουν το παιδομάζωμα θα μεταχειρισθούν όλα τα μέσα διά να το διαφημίσουν ως υπηρεσίαν τάχα που προσφέρεται, δεν είχαμε καμμίαν αμφιβολίαν. Πάντως ας μη φαντάζωνται ότι μπορούν να καμουφλάρουν την τραγωδίαν χιλιάδων παιδιών και μητέρων, με το να παρουσιάζουν ένα μωρό να γελά στην αγκαλιά μιας Τσέχας νοσοκόμου.