Η αναγνώρισις του κράτους του Ισραήλ εκ μέρους της Σοβιετικής Ενώσεως προεκάλεσε την εντύπωσιν εις τους διπλωματικούς κύκλους του Λονδίνου ότι η Μόσχα προσεπάθησε να συναγωνισθή και υπερβάλη τας Ηνωμένας Πολιτείας χορηγούσα πλήρη «ντε γιούρε» αναγνώρισιν, αντί της περιωρισμένης «ντε φάκτο» αναγνωρίσεως υπό της Ουάσιγκτον. Επικρατεί επίσης η εντύπωσις ότι πρέπει να αναμένεται ότι θα επακολουθήση η αναγνώρισις εκ μέρους της πολωνικής κυβερνήσεως, καθώς και πολλών εκ των άλλων κρατών της ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσμα εις την κατάστασιν της Μέσης Ανατολής εκ της αναγνωρίσεως του νέου εβραϊκού κράτους υπό των δύο μεγαλειτέρων Δυνάμεων του κόσμου δύναται τις να ειπή μετά βεβαιότητος ότι θα είνε η παράτασις της παρούσης συρράξεως.