Στην πρόσληψη εμπειρογνωμόνων για την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, προχωρά η ΕΕ.
Οι εμπειρογνώμονες, συνολικά 15, θα επιλεγούν βάσει των γενικών ικανοτήτων τους και της διαφορετικής εμπειρίας τους σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή άλλους τομείς, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε συνδικάτα, ή ως πάροχοι ή καταναλωτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Μάλιστα προς περαιτέρω ενίσχυση της διαφοροποίησης μεταξύ των μελών της Επιτροπής ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων από γυναίκες. Ο οργανισμός που λειτουργεί σε επίπεδο Ενωσης με έδρα τη Φρανκφούρτη έχει την ευθύνη της μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ενωση.
Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΣΕΕ πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο συναφούς εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης συνδεόμενων, π.χ. με την εξαιρετική ακαδημαϊκή τους πείρα στον τραπεζικό τομέα και στους τομείς των αγορών αξιών ή των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων. Ωστόσο, ως μέλη του γενικού συμβουλίου ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι δεν μπορούν να κατέχουν αξιώματα στον χρηματοοικονομικό τομέα, πρέπει δε να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα στον χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο συναφή τομέα ή αντίστοιχα προσόντα, σημαντική ακαδημαϊκή εμπειρία σε πανεπιστήμιο (π.χ. ιδιότητα καθηγητή) σε έναν ή περισσότερους τομείς που έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου ή/και ικανό αριθμό δημοσιεύσεων.
Επιπλέον θα πρέπει να έχουν επαγγελματική εμπειρία σε πολυεπιστημονικό περιβάλλον, κατά προτίμηση διεθνές, καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα αγγλικά, η οποία βασίζεται σε διδακτική εμπειρία, δημόσιες ομιλίες, ενεργό συμμετοχή σε συνέδρια εμπειρογνωμόνων και δημοσιεύσεις. Τα μέλη της ΣΕΕ, τα οποία διορίζονται για τετραετή ανανεώσιμη θητεία, δικαιούνται αμοιβή και αποζημίωση για δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές της. Το ανώτατο ύψος αμοιβής ανά ημερολογιακό έτος για τις προπαρασκευαστικές εργασίες και τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις (εξαιρουμένων των δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και διαβίωσης) ανέρχεται σε 15.000 ευρώ ανά μέλος της ΣΕΕ που δεν ασκεί καθήκοντα προέδρου ή αντιπροέδρου της και σε 35.000 ευρώ ανά μέλος της ΣΕΕ που ασκεί τέτοια καθήκοντα.
Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μόνο στην αγγλική γλώσσα και για τους σκοπούς της συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ (www.esrb.europa.eu) και υποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος (Europass) το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://europass.cedefop.europa.eu/
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 23 Μαΐου στις 23:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ascapplications@esrb.europa.eu.