Ποιο είναι το σημαντικότερο στοιχείο στη διαδικασία κτηματογράφησης;
Ο ορθός εντοπισμός του ακινήτου. Εφόσον το ακίνητο έχει εντοπιστεί σωστά, τότε μικρές διαφορές στο σχήμα και το εμβαδόν του δεν επηρεάζουν την ταυτοποίησή του στο Κτηματολόγιο.
Ποια είναι η αποδεκτή απόκλιση του εμβαδού ενός ακινήτου;
Η αποδεκτή απόκλιση είναι μέχρι 7%.
Ενα παράδειγμα;
Εάν το εμβαδόν του ακινήτου μου (με βάση τον τίτλο) είναι, για παράδειγμα, 8.880 τετραγωνικά μέτρα και από το Κτηματολόγιο το μέτρησαν 8.752 τετραγωνικά μέτρα - δηλαδή έκαναν λάθος -, τότε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, αφού αυτή η μικρή απόκλιση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ποια είναι τα στάδια της κτηματογράφησης;
Τα στάδια είναι έξι: 1) Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από φυσικά και νομικά πρόσωπα. 2) Επεξεργασία των δηλώσεων από δικηγόρους/τοπογράφους. 3) Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων - υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων. 4) Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων. 5) Ολοκλήρωση κτηματογράφησης. 6) Λειτουργία Κτηματολογικού Γραφείου.
Σε ποια στάδια συμμετέχουν οι πολίτες;
Οι πολίτες συμμετέχουν στο 1ο στάδιο (όπου υποβάλλουν τη δήλωση) και στο 3ο, στην ανάρτηση (όπου ελέγχουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας).
Γενικά τι πρέπει να ξέρω για τη διαδικασία κτηματογράφησης;
Οτι μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια σε όλες τις περιοχές που δεν έχουν σήμερα καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο θα ξεκινήσει σταδιακά και κατά περιοχή η κτηματογράφηση.
 Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για τη δήλωση ιδιοκτησίας;
Εκτός από το έντυπο της δήλωσης (μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα Γραφεία Κτηματογράφησης ή από την ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr) απαιτούνται:
- Φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά σας (για παράδειγμα, συμβόλαιο).
- Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μετεγγραφής του.
- Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.
- Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Πού και πώς υποβάλλεται η δήλωση;
Η δήλωση υποβάλλεται είτε:
-Στα  Γραφεία Κτηματογράφησης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που τη δήλωση καταθέσει τρίτος απαιτείται μόνο μια απλή εξουσιοδότηση. Εάν όμως ο τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει, τότε απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
-Με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ ή courier.
-Ηλεκτρονικά.
Τι γίνεται στην περίπτωση που το ακίνητο δεν μπορεί να εντοπιστεί ούτε στους χάρτες;
Τότε καθορίζεται ημέρα και ώρα επί τόπου επισκέψεως στο ακίνητο από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Ωστόσο, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υλοποιημένα όρια (για παράδειγμα μάντρες, αυλάκια), τότε θα πρέπει να συνταχθεί με ευθύνη του δικαιούχου εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Τι γίνεται όταν το συμβόλαιο δεν έχει μετεγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο; 
Η μετεγγραφή ενός συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την κατοχύρωση του τίτλου ιδιοκτησίας. Διευκρινίζεται ότι μόνο το συμβόλαιο χωρίς τη μετεγγραφή του δεν μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση του δικαιώματος. Ετσι, μέχρι την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης θα πρέπει να προσκομιστεί στα Κτηματολογικά Γραφεία.
Τι γίνεται στην περίπτωση χρησικτησίας;
Αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, θα χρειαστεί να υποβάλετε όσον τον δυνατόν περισσότερα έγγραφα που να αποδεικνύουν την 20ετή χρησικτησία (νομή/κατοχή του ακινήτου), όπως λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης, τα οποία, όπως εξηγούν από την Κτηματολόγιο ΑΕ, θα συνεκτιμηθούν συνδυαστικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Τι γίνεται με την λεγόμενη έκτακτη χρησικτησία;
Μετά την έναρξη της ανάρτησης δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας με επίκληση έκτακτης χρησικτησίας. Ο δικαιούχος που θέλει να δηλώσει δικαίωμα επικαλούμενος χρησικτησία θα πρέπει να υποβάλει ένσταση (αντί για δήλωση) κατά τη διάρκεια της ανάρτησης.
Τι γίνεται στην περίπτωση που αποκτηθεί νέο δικαίωμα;
Ο δικαιούχος που αποκτά νέο δικαίωμα πρέπει να υποβάλει δήλωση ιδιοκτησίας και να καταβάλει το αντίστοιχο τέλος κτηματογράφησης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Από το Υποθηκοφυλακείο θα ενημερωθεί το Γραφείο Κτηματογράφησης.
Πότε υποβάλλεται το αναλογικό τέλος κτηματογράφησης; 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηματογράφησης. Το αναλογικό τέλος καταβάλλεται από τους κυρίους ή τους επικαρπωτές και καθορίζεται στο ποσοστό ένα τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής αξίας μείον 20.000 ευρώ.
Πόσα είναι αυτή τη στιγμή τα λεγόμενα «αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα»;
Η εκτίμηση από το Κτηματολόγιο είναι ότι φτάνουν στις 130.000.
Και τι θα γίνει με αυτά; 
Μετά την οριστικοποίηση των εγγραφών τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» περιέχονται στο ελληνικό Δημόσιο. Ετσι, όποιος δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές δεν μπορεί να διεκδικήσει την κυριότητα του ακινήτου. Εχει μόνο το δικαίωμα να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση.
Tι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει πιστοποιητικό μετεγγραφής;
Τότε είτε ζητείται από το Υποθηκοφυλακείο με αίτηση είτε, εφόσον τα στοιχεία της μετεγγραφής (τόμος, αριθμός, ημερομηνία μετεγγραφής) είναι γνωστά, απλώς συμπληρώνονται στο σχετικό πεδίο της δήλωσης. Το πιστοποιητικό μετεγγραφής συνοδεύει τον τίτλο και τον συμπληρώνει. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να τον προσκομίσει μέχρι τη λήξη της κτηματογράφησης.
Φθάνει μόνο η δήλωση;
Οχι.Ο ιδιοκτήτης πρέπει να μπορεί να δείξει πού είναι το ακίνητο. Για τον λόγο αυτόν είναι υποχρεωτική η επισύναψη οποιουδήποτε τύπου τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλιάς τεχνολογίας) εφόσον:
-Το αναφέρει το συμβόλαιο.
- Ο ίδιος επικαλείται χρησικτησία (οπότε ελλείψει συμβολαιογραφικής πράξης θα πρέπει να υποδείξει ακριβώς το ακίνητο στο οποίο ασκεί το δικαίωμα χρησικτησίας).
- Εχει εκδοθεί οικοδομική άδεια (οπότε υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα).
Διευκρινίζεται ότι τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα (τα λεγόμενα και «εξαρτημένα») διαθέτουν συντεταγμένες «χ» και «ψ» στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων που χρησιμοποιεί και το Κτηματολόγιο. Οπως χαρακτηριστικά λένε από την Κτηματολόγιο ΑΕ, «το τοπογραφικό "μοναδικοποιει" το ακίνητο στον χώρο».
Πώς μπορώ να εντοπίσω το ακίνητό μου αν δεν έχω τοπογραφικό;
Από την Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών που παρέχει δωρεάν η Κτηματολόγιο ΑΕ μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. Μέσω αυτής της εφαρμογής, μπορεί κάποιος επιλέγοντας νομό και ΟΤΑ να εντοπίσει το ακίνητό του, να σχεδιάσει ένα σκαρίφημα, να μετρήσει τις διαστάσεις και να τυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του.
Πώς θα υπολογίσετε
το τέλος που θα πληρώσετε
Τι πληρώνουμε;
Για την υποβολή της δήλωσης το πάγιο τέλος που καταβάλλεται στις αστικές περιοχές είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα. Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες - έχουν δηλαδή χιλιοστά στο οικόπεδο - το τέλος κτηματογράφησης είναι 20 ευρώ ανά δικαίωμα.
Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δυο δικαιώματα δουλείας ή κυριότητας καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.
Σημειώνεται ότι αγροτική ορίζεται η περιοχή που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίου οικισμού προϋφισταμένου του 1923 ή εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων που έχει οριοθετηθεί και δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά συστηματικής δόμησης.
Ενα παράδειγμα υπολογισμού του τέλους;
Α) Δικαιώματα σε αστική περιοχή
1. Ιδιοκτήτης δηλώνει δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας σε τρία διαμερίσματα (για παράδειγμα, δύο διαμερίσματα με δικαίωμα κυριότητας και ένα διαμέρισμα με δικαίωμα επικαρπίας). Τότε θα πρέπει να καταβάλει 35 ευρώ x 3 + 105 ευρώ.
2. Ιδιοκτήτης δηλώνει ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα και ένα δικαίωμα κυριότητας σε χώρο στάθμευσης με χιλιοστά στο οικόπεδο. Τότε θα πρέπει να καταβάλλει 35 ευρώ x 1 + 20 ευρώ x 1 = 55 ευρώ.
3. Ιδιοκτήτης δηλώνει ένα δικαίωμα κυριότητας σε διαμέρισμα και ένα δικαίωμα κυριότητας σε χώρο στάθμευσης χωρίς χιλιοστά στο οικόπεδο. Τότε θα πληρώσει μόνο για το δικαίωμα κυριότητας στο διαμέρισμα. Δηλαδή 35 ευρώ x 1 + 0 = 35 ευρώ.
Β) Δικαιώματα σε αγροτική περιοχή
1. Ιδιοκτήτης δηλώνει δύο δικαιώματα σε ακίνητα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (π.χ. επικαρπία). Τότε θα πρέπει να καταβάλλει 35 ευρώ x 2 = 70 ευρώ.
2. Ιδιοκτήτης δηλώνει τρία (ή τέσσερα ή πέντε ή κ.ά.) δικαιώματα που αφορούν κυριότητα ή δουλεία (π.χ. επικαρπία). Τότε θα πρέπει να πληρώσει και πάλι 35 ευρώ x 2 = 70 ευρώ.
Γ) Μεικτή περίπτωση: Δικαιώματα σε αστική και αγροτική περιοχή
Εστω ότι ένας ιδιοκτήτης δηλώνει ένα δικαίωμα που αφορά σε κυριότητα και είναι σε αστική περιοχή (εντός των ορίων του ίδιου ΟΤΑ) και τρία δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται σε αγροτική περιοχή του ίδιου ΟΤΑ. Τότε θα πρέπει να καταβάλει 35 ευρώ x 1 + 35 ευρώ x 2 = 105 ευρώ.
Σε περίπτωση που κατά την κτηματογράφηση των παλαιών προγραμμάτων δεν υπέβαλα δήλωση για το ακίνητό μου, μπορώ να προβώ σήμερα σε τέτοια ενέργεια στο Κτηματολογικό Γραφείο; 
Oχι, αυτό δεν είναι δυνατόν. Μετά την καταχώριση των αρχικών εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία και την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου σε μια περιοχή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις διαδικασίες διόρθωσης αρχικής εγγραφής. Το ακίνητό σας μπορεί να έχει καταχωριστεί ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».
Εάν στην αρχική εγγραφή του ακινήτου μου υπάρχει ανακρίβεια, τι πρέπει να κάνω για τη διόρθωσή της;
Στον νόμο προβλέπεται η διαδικασία διόρθωσης είτε με τη διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος στο Κτηματολογικό Γραφείο είτε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, που απαιτεί αίτηση στον Κτηματολογικό Δικαστή, είτε με δικαστική απόφαση, εάν πρόκειται για ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση.
Ποια είναι η προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών;
Η αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών είναι δέκα (10) έτη. Για το ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό κατά τη λήξη της δεκαετούς προθεσμίας, η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι δώδεκα (12) έτη. Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εμπλέκονται στα προγράμματα κτηματογράφησης την περίοδο 1995-1999 (σε 340 περιοχές), γι' αυτούς με τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται η προθεσμία είναι 12 χρόνια (και 14 χρόνια για τους κατοίκους του εξωτερικού).
Κατά την κτηματογράφηση υπέβαλα δήλωση, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχω ενημερωθεί για τα αποτελέσματα. Τι πρέπει να κάνω;
Στην περιοχή που σας ενδιαφέρει το Υποθηκοφυλακείο λειτουργεί μεταβατικά ως Κτηματολογικό Γραφείο. Πρέπει να απευθυνθείτε στο Γραφείο και να ζητήσετε πληροφόρηση σχετικά με την καταχώριση του ακινήτου σας και του δικαιώματός σας.
Το Κτηματολόγιο θα χορηγήσει τίτλους για δικαιώματα που συμπεριλήφθησαν στις αρχικές εγγραφές;
Δεν προβλέπεται διαδικασία χορήγησης τίτλων στους δικαιούχους των αρχικών εγγραφών. Η σύνταξη του Κτηματολογίου που οδηγεί στις αρχικές εγγραφές έχει διαπιστωτικό και μόνο χαρακτήρα, με την έννοια ότι οδηγεί στη διαπίστωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων που είναι εγγραπτέα στα κτηματολογικά βιβλία.
Πώς να αναζητήσω τίτλους για ένα ακίνητο στο Κτηματολογικό Γραφείο σε α) περίπτωση που ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι γνωστός και β) σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ δεν είναι γνωστός;
α) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου είναι γνωστός και αναζητείται η νομική πληροφορία για τα εγγραπτέα δικαιώματα που υπάρχουν στο εν λόγω ακίνητο, θα γίνει έρευνα στο κτηματολογικό βιβλίο και ειδικότερα στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα έρευνας στα κτηματολογικά διαγράμματα για να διακριβωθεί η ακριβής απεικόνιση του ακινήτου κατά θέση και όρια.
β) Σε περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε, εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του. Εάν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα, η αναζήτηση συνιστάται να γίνεται και με τα δύο επώνυμα (πατρικό/συζυγικό). Τέλος, στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, η έρευνα στα κτηματολογικά διαγράμματα μπορεί να διενεργηθεί βάσει τοπογραφικού διαγράμματος, προκειμένου να εντοπιστεί το συγκεκριμένο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή.
 Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων από τα κτηματολογικά στοιχεία που τηρούνται στα Κτηματολογικά Γραφεία;
Τα Κτηματολογικά Γραφεία οφείλουν να χορηγούν πιστοποιητικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία σε όποιον έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλει σχετική αίτηση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπό του, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα.
Σε περίπτωση που αδυνατώ να μεταβώ στο Κτηματολογικό Γραφείο για να παραλάβω τα πιστοποιητικά που ζήτησα με αίτηση μου, μπορεί να τα παραλάβει τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό μου;
Στα έντυπα των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών υπάρχει θέση για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προσώπου που επιθυμείτε να παραλάβει τα αιτούμενα πιστοποιητικά για λογαριασμό σας σε περίπτωση δικής σας αδυναμίας παραλαβής. Το πρόσωπο που θα υποδείξετε μπορεί να παραλάβει για λογαριασμό σας τα πιστοποιητικά που ζητήσατε με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.
Τι γίνεται στην περίπτωση κληρονομιάς ενός ακινήτου που δεν έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και έχει την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»;
Πώς γίνεται η διόρθωση της εγγραφής στο όνομα του κληρονόμου;
Εάν ο κληρονόμος διαθέτει τίτλο αποδοχής κληρονομιάς - που έχει καταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο -, τότε διορθώνεται απευθείας ως πρόδηλο σφάλμα χωρίς να χρειαστεί να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο.
Στην περίπτωση όμως που δεν έχει γίνει μετεγγραφή αποδοχής κληρονομιάς μέχρι σήμερα, τότε μπορεί να ζητήσει τη διόρθωση με πρόδηλο σφάλμα, στο όνομα όμως του αποβιώσαντος ιδιοκτήτη, σύμφωνα με τον δικό του τίτλο κτήσης.
Ποια η διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και Υποθηκοφυλακείου;
Οπως εξηγούν από την Κτηματολόγιο ΑΕ, το Υποθηκοφυλακείο σημαίνει αναλογική καταγραφή και δεν έχει χάρτες. «Είναι ένα σύστημα προσωπομετρικό», λένε. Το Κτηματολόγιο έχει ψηφιακή καταγραφή, έχει χάρτες - για τον εντοπισμό του ακινήτου - και είναι «κτηματοκεντρικό», εξηγούν.
Τι είναι ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου;
Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Καθένα από τα ψηφία που τον αποτελούν προσδιορίζει συγκεκριμένη πληροφορία. Για παράδειγμα, τα δυο πρώτα αφορούν τον νομό και τα τρία επόμενα τον ΟΤΑ.
Τι είναι η Αρχική Κτηματολογική Εγγραφή;
Αρχική Κτηματολογική Εγγραφή είναι η πρώτη εγγραφή ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή η εγγραφή που εμφανίζεται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στην εγγραφή αυτή στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.
Πότε ξεκινά και πότε ολοκληρώνεται η κτηματογράφηση σε έναν δήμο; 
Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες που έχουν δικαιώματα στην υπό κτηματογράφηση περιοχή. Ολοκληρώνεται με τη λειτουργία του Κτηματογραφικού Γραφείου.
Εχω ακίνητο σε περιοχή που δεν έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο. Τι πρέπει να κάνω;
Μπορείτε να διορθώσετε όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχετε σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας: για παράδειγμα, να ελέγξετε αν οι τίτλοι κυριότητάς σας έχουν μετεγγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια ή να τακτοποιήσετε εκκρεμή προσύμφωνα, διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς κ.ά.
Τι γίνεται αν με την υποβολή μιας έντασης θίγονται και άλλοι δικαιούχοι;
Εάν με την ένσταση ενός δικαιούχου θίγονται δικαιώματα άλλου προσώπου που έχει περιληφθεί στα κτηματολογικά στοιχεία, θα πρέπει αυτός που υπέβαλε την ένσταση με δική του ευθύνη να ενημερώσει τον θιγόμενο. Για τον λόγο αυτόν το Γραφείο Κτηματογράφησης ενημερώνει τον δικαιούχο και του διαθέτει τα στοιχεία του θιγόμενου.

Τι γίνεται με τις περιοχές της Πάρνηθας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007;
Εχει προκηρυχθεί ενιαία μελέτη κτηματογράφησης των 12 περιοχών των Νομών Αττικής και Βοιωτίας – στις οποίες ανήκει μέρος της καμένης έκτασης της Πάρνηθας ή συνορεύουν με την Πάρνηθα – που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007. Πρόκειται για τις περιοχές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Αυλώνος, Οινοφύτων, Δερβενοχωρίων και των Κοινοτήτων Αφιδνών, Μαλακάσας και Πολυδενδρίου των Νομών Αττικής και Βοιωτίας.
Πώς καταγράφονται οι δασικές εκτάσεις στο Κτηματολόγιο;
Οπως λένε από την Κτηματολόγιο ΑΕ, το Κτηματολόγιο καταγράφει την κυριότητα, ενώ το δάσος είναι χρήση. Ετσι, δασικές περιοχές για τις οποίες υφίσταται κυριότητα του Δημοσίου καταγράφονται στο Κτηματολόγιο ως ανήκουσες.
Τι είναι οι αρχικές εγγραφές και οι προθεσμίες διόρθωσης;
Αρχικές εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζονται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής, κατά τη μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στις εγγραφές αυτές στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.
Σε περίπτωση ανακριβούς αρχικής εγγραφής είναι δυνατή η προσβολή και η διόρθωσή της ολικά ή μερικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου στη συγκεκριμένη περιοχή. Για το ελληνικό Δημόσιο, τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή τους μόνιμα εργαζόμενους στο εξωτερικό η αντίστοιχη προθεσμία είναι τα 12 έτη.
Ποιες είναι οι διαδικασίες διόρθωσης;
Το είδος του σφάλματος στην αρχική εγγραφή καθορίζει και τη διαδικασία διόρθωσης. Οι περιπτώσεις που οφείλονται σε πρόδηλο σφάλμα μπορούν να διορθωθούν χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου.
Μετά τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών οι αρχικές εγγραφές καθίστανται οριστικές, παράγουν αμάχητο τεκμήριο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους.
Τι σημαίνει αγνώστου ιδιοκτήτη;
Τα ακίνητα (ή δικαιώματα σε ακίνητα) που για οποιονδήποτε λόγο δεν δηλώθηκαν κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης εγγράφονται στην κτηματολογική βάση με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη». Για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών «Αγνώστου ιδιοκτήτη» σε «γνωστού ιδιοκτήτη» ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες – δικαστική ή διοικητική, ανάλογα με την περίπτωση – με αυτές των λανθασμένων εγγραφών. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος, αφού προηγουμένως εντοπίσει το ακίνητό του στα κτηματολογικά στοιχεία, θα πρέπει να τηρήσει τις διαδικασίες διόρθωσης που προβλέπονται.
Τι είναι τα πρόδηλα σφάλματα
Διόρθωση αρχικών εγγραφών μπορεί να γίνει με τη διοικητική διαδικασία του πρόδηλου σφάλματος με αίτηση στον προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Πλέον χωρίς χρέωση.
Για ποιες περιπτώσεις;
α) Ως προς το πρόσωπο του δικαιούχου:
Λανθασμένα στοιχεία σε ονοματεπώνυμο, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.
β) Ως προς το δικαίωμα:
Λανθασμένα στοιχεία για το είδος του καταχωρηθέντος δικαιώματος (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία κ.λπ.)  ή/και της αιτίας κτήσης (π.χ. δωρεά, γονική παροχή κ.λπ.)
γ) Ως προς τον τίτλο κτήσης:
Λανθασμένα στοιχεία συμβολαιογραφικού εγγράφου, δικαστικής απόφασης, διοικητικής πράξης κ.λπ. (π.χ. αριθμός εγγράφου, στοιχεία εκδότη/εκδούσας Αρχής κ.λπ.), λανθασμένα στοιχεία μετεγγραφής/εγγραφής τίτλου κτήσης (π.χ. Υποθηκοφυλακείο, τόμος, αριθμός, ημερομηνία κ.λπ.).
Διευκρινίζεται ότι:
Ως πρόδηλο σφάλμα αντιμετωπίζονται και οι εξής περιπτώσεις:
 1. Οταν το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες που έχουν κοινό έγγραφο τίτλο κτήσης, εφόσον ορισμένοι εξ αυτών καταχωρίστηκαν στις αρχικές εγγραφές με τον τίτλο αυτόν.
 2. Οταν το ακίνητο περιλαμβάνεται σε κοινό τίτλο κτήσης με άλλα ακίνητα της ίδιας κτηματογραφημένης περιοχής, τα οποία έχουν καταχωριστεί ως γνωστού ιδιοκτήτη – για παράδειγμα, αποδοχή κληρονομιάς.
3. Οταν η μη καταχώριση ενός δικαιώματος στα κτηματολογικά βιβλία οφείλεται σε σφάλμα ή παραδρομή κατά τη μεταφορά των κτηματολογικών στοιχείων από τους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης.
 4. Οταν πρόκειται για διηρημένη ιδιοκτησία (για παράδειγμα, διαμέρισμα σε πολυκατοικία) είτε αυτό έχει εγγραφεί σε αυτοτελές κτηματολογικό φύλλο με την ένδειξη «Αγνώστου ιδιοκτήτη»  ή περιλαμβάνεται σε μια συνολική εγγραφή «Αγνώστου ιδιοκτήτη».
 5. Οταν το ακίνητο (γεωτεμάχιο ή διηρημένη ιδιοκτησία) έχει αποκτηθεί με παραχωρητήριο του ελληνικού Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Ποιες είναι οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων
Α) Για τη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος
Η διόρθωση πρόδηλου σφάλματος γίνεται με υποβολή τυποποιημένου εντύπου Αίτησης Διόρθωσης Πρόδηλου Σφάλματος είτε από τον δικαιούχο είτε από τρίτο πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον.
Ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν εδώ;
1) Συμπλήρωση έντυπης αίτησης με αναγραφή του ΚΑΕΚ του ακινήτου/με πλήρη περιγραφή του σφάλματος και του αιτήματος διόρθωσης.
2) Κατάθεση της αίτησης στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο με επισυναπτόμενα αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία προκύπτουν τα ορθά στοιχεία της εσφαλμένης εγγραφής.
Ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου είναι αρμόδιος κατά τον νόμο για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος διόρθωσης και εκδίδει σχετική απόφαση. Ωστόσο, αν ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου δεν αποφανθεί μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή αν απορρίψει την αίτηση, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται να προσφύγει στον Κτηματολογικό Δικαστή μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας αυτής ή αφότου έλαβε γνώση της απόρριψης της αίτησης.
Β) Για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων
Προαπαιτείται: έκδοση κτηματογραφικού διαγράμματος, ΚΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης αιτείται στο Κτηματολογικό Γραφείο διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων.
Και ποια είναι η διαδικασία;
1. Συμπλήρωση της αντίστοιχης έντυπης αίτησης από τον ιδιοκτήτη. 
2. Κατάθεση της αίτησης που συνοδεύεται από το ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα που αποδίδει τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων και το τοπογραφικό διάγραμμα. Επισημαίνεται ότι στα σχετικά έγγραφα πρέπει να μνημονεύεται ο/οι ΚΑΕΚ του ακινήτου/ων που αφορά η πράξη.

Η διαδικασία της ανάρτησης
Τι είναι ανάρτηση;
Με την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων (δηλαδή πινάκων και διαγραμμάτων) δημοσιοποιείται η καταγραφή των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς και τοπογράφους. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται σε όλους η δυνατότητα ελέγχου, επιβεβαίωσης ή και διόρθωσης τυχόν λαθών.
Ποια είναι τα στοιχεία της ανάρτησης;
α) Ο κτηματολογικός πίνακας: περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιωμάτων μιας περιοχής όπως τεκμηριώθηκαν από τους τίτλους και τα υπόλοιπα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης.
β) Το κτηματολογικό διάγραμμα: ο χάρτης στον οποίο απεικονίζονται τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων (όρια, θέση).
Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία οριστικοποιούνται, τελειώνει η μελέτη κτηματογράφησης και ξεκινά να λειτουργεί το Εθνικό Κτηματολόγιο στη συγκεκριμένη περιοχή στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.
Τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης;
Θα πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που αφορούν τη νομική κατοχύρωση της περιουσίας του: στοιχεία δικαιούχου, δικαιώματα που δηλώθηκαν, στοιχεία του τίτλου, του ακινήτου (διεύθυνση, όροφος κ.ά.) κι αν υπάρχουν συνδικαιούχοι.
Θα πρέπει επίσης να ελέγξει τα στοιχεία που αφορούν στη θέση και τη γεωμετρία του ακινήτου: θέση, σχήμα και εμβαδόν. 
Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση;
Ολα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Το πιο κρίσιμο σημείο της διαδικασίας είναι ο προσεκτικός έλεγχος των εγγράφων που θα παραλάβει κάθε δικαιούχος ταχυδρομικά. 

Πόσα είναι τα δικαιώματα σε όλη τη χώρα; Και για πόσα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση;
Σε 37 εκατομμύρια ανέρχονται τα δικαιώματα σε όλη τη χώρα. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση για 6.580.000 δικαιώματα (ποσοστό 17,7%). Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες κτηματογράφησης – μετά την ανάρτηση – είναι 1.300.000 δικαιώματα (ποσοστό 3,5%).
Διευκρινίζεται ότι οι διαδικασίες για την ανάδειξη αναδόχου αφορούν 6.720.000 δικαιώματα (ποσοστό 18,1%). Εκτός προγράμματος κτηματογράφησης – δεν έχει γίνει ακόμη ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου – είναι 16.230.000 δικαιώματα. Εμπλοκές στη διαδικασία κτηματογράφησης «μπλοκάρουν» την καταγραφή 30.000 δικαιωμάτων.

Ακολουθήστε τα ΝΕΑ στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στα ΝΕΑ