Προθεσμία έως αύριο 28 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί για τις 549 κενές και κενούμενες θέσεις στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας και τα Πλοία.

Το υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει στην προκήρυξη των κενών και κενούμενων θέσεων προκειμένου να καλυφθούν εγκαίρως οι θέσεις των ιατρών για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικοί ιατροί).

Κάθε ενδιαφερόμενος ιατρός με θητεία ή υπόχρεος μπορεί να δηλώσεις μέχρι 2 προτιμήσεις (ισότιμης μοριοδότησης σε περίπτωση ισοβαθμίας) για τις θέσεις που προκηρύσσει το Υπουργείο Υγείας και είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αντίστοιχου κωδικού με τον οποίο κάθε θέση έχει ανακοινωθεί.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και με ΠΟΡΤΑ- ΠΟΡΤΑ Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Σημειώνεται πως οι αιτήσεις με τα ταχυδρομεία για να γίνουν αποδεκτές, πρέπει να φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι και τρεις εργάσιμες μετά τη λήξη της προκήρυξης.

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις 28 Σεπτεμβρίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του υπουργείου www. yyka. gov.gr.

Γιατροί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου.

Οσοι γιατροί έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος των ιατρικών σχολών μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2519/1997 αρθρ.26, παρ.3 (ΦΕΚ 165/21-8-1997 τ.Α). Παρέχεται όμως η δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις σε Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία και οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη.

Τα δικαιολογητικά
Η αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και επιμελημένα συμπληρωμένη. Σε περίπτωση ψευδών στοιχείων, επιφέρει τις νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθ. 22 του Ν. 1599/1986.

Η αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία κάθε ενδιαφερόμενου. Οποιαδήποτε έλλειψη ή εκπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών επιφέρει την απόρριψη της αίτησης.

Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε προηγούμενη προκήρυξη- ανακοίνωση θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη.

Εκτός από την αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (όπου θα αναγράφεται η αριθμητική βαθμολογία), ή βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ (με απαραίτητη μετάφραση του ξενόγλωσσου πτυχίου).

- Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

- Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

- Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τον στρατό. Σε περίπτωση αναβολής της στράτευσης αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος (προσμετρούμενου του χρόνου) από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής (μόνο για τους Γενικούς Ιατρούς).

- Βεβαίωση σειράς προτεραιότητας και χρόνου αναμονής τοποθέτησης για ειδίκευση (ο χρόνος αναμονής θα πρέπει να είναι διάρκειας πλέον των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία λήξης της ανακοίνωσης των θέσεων- βεβαίωση από νοσοκομείο) ή τίτλο ιατρικής ειδικότητας (μόνο για τους γιατρούς με θητεία).

- Βεβαίωση παραίτησης/ διαγραφής από προηγούμενη θέση (αφορά μόνο τους Γενικούς Ιατρούς και τους Ιατρούς Επί Θητεία).

Επιλογή γιατρών
Ειδικευόμενοι γιατροί που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα προκήρυξη.

Γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που υπηρετούν σε θέσεις ΕΣΥ πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση υποβολής αίτησης παραίτησης από τον φορέα της θέσης που κατέχουν. Γιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής αποκλείονται της συμμετοχής τους για προσωποπαγείς θέσεις και θέσεις πλοίων.

Η επιλογή των γιατρών για την τοποθέτησή τους σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με αυστηρή βαθμολογική σειρά, σύμφωνα με τα εξής κριτήρια και την αντίστοιχη βαθμολόγηση που προκύπτει από αυτά: α) Ημερομηνία Κτήσης πτυχίου ανά δίμηνα συμπληρωμένο, ένας βαθμός β) Βαθμός πτυχίου: 2 για Αριστα και 1 βαθμός για Λίαν Καλώς.

γ) Για πτυχία πανεπιστημίων της Ε.Ε. που δεν έχουν αναγνωριστεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ θα υπάρχει η εξής αντιστοιχία:

72 μέχρι 94/110 (θεωρείται Λ. Καλώς), ένας βαθμός και από 95 μέχρι και 110/110 (θεωρείται Αριστα), 2 βαθμοί.

δ) Για πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής εκτός Ε.Ε. και προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογία που προκύπτει από αυτά, ως προς την αντίστοιχη των ελληνικών πτυχίων, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ.

Γιατροί που έχουν ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ1, παρ3, της αρ. παρ8246/21-1-2009 (ΦΕΚ70/Α΄/2009) Καν. Απόφασης, υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας και Ιατρικής Ορολογίας.

Οι γιατροί που θα διοριστούν στα Κέντρα Υγείας ή τα Περιφερειακά Ιατρεία καλύπτουν ανάγκες αυτών καθώς και των περιοχών ευθύνης τους. Αγονα Ιατρεία είναι μόνο αυτά που αναφέρονται στην προκήρυξη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί και οριστεί με σχετικές αποφάσεις.

Σημειώνεται πως για τον υπολογισμό της μοριοδότησης ως προς την ημερομηνία κτήσης πτυχίου και το βαθμό (αριθμητικά), ο γιατρός μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση από την Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής που αποφοίτησε.

Γενικοί ιατροί που θα επιλεγούν να καταλάβουν θέση σε Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία όπου αναφέρεται για εξυπηρέτηση και μόνιμη εγκατάσταση σε Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα, διορίζονται στο Κέντρο Υγείας και Περιφερειακό Ιατρείο. Ως έδρα τους ορίζεται το Κέντρο Υγείας ή το Περιφερειακό Ιατρείο και παράλληλα θα εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση το Δημοτικό Διαμέρισμα ή την Κοινότητα για την οποία τοποθετήθηκαν.

Γενικοί γιατροί άνω των 45 ετών μπορούν να επιλέγουν ιατρεία τα οποία ανήκουν μόνο στις Α΄ προβληματικές περιοχές σύμφωνα με το Π.Δ.

131/87.

link

Τα έντυπα των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του υπουργείου:

www.yyka.gov.gr

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από