Την πρόσληψη 277 καθηγητών με ωριαία αποζημίωση ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Ακαδημία. Το διδακτικό προσωπικό-115 τακτικοί καθηγητές και 162 αναπληρωτές- θα καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής Αξιωματικών και των Σχολών Επιμόρφωσης- Μετεκπαίδευσης για το έτος 2010-2011.

Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν, θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

α.αίτηση β.βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό τους έργο γ.επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών (η υποβολή του δικαιολογητικού αυτού δεν είναι απαραίτητη, εάν έχει κατατεθεί κατά το παρελθόν)

δ.οι υποψήφιοι με συγγραφικό έργο (μελέτες, βιβλία κ.λπ.) υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1996, από την οποία προκύπτει ότι είναι νόμιμοι κάτοχοι του συγγραφικού έργου που δηλώνουν ε.πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ, αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από πανεπιστήμιο του εξωτερικού στ.υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1996, στην οποία να δηλώνουν ότι: δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα, δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα ίδια εγκλήματα και δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού τους σε δημόσια θέση (άρθρο 22 Υπαλληλικού Κώδικα). Εφόσον κατέχουν δημόσια θέση, την κατηγορία, τον βαθμό και την κατεχόμενη οργανική θέση, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς του Ν. 1256/1982 (περί πολυθεσίας)

ζ.Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τη διδασκαλία περισσοτέρων του ενός μαθημάτων, πρέπει να το δηλώσουν στην αίτησή τους.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία, Μάτσα 32, Κ. Κηφισιά.

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι για την ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 2/81325/0022 της από 4-1-2001 κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-

14.00), τηλ. 210-6265.132 και 210- 6265.130. Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής. Η αναλυτική προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (www. fireservice.gr).

Εως τις 10 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από