Άρθρο 1.


Πλαίσιο συμφωνίας


Η συμφωνία ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων και την εκπροσώπηση
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία εμπίπτουν στην κυρίαρχη ή κατ'
εξαίρεσιν δικαιοδοσία των «συστατικών κρατών».


Άρθρο 2.


Υποχρέωση πληροφόρησης


Το «κοινό κράτος» οφείλει να ενημερώνει τα «συστατικά κράτη» χωρίς καθυστέρηση
για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην ευρωπαϊκή ένταξη και εμπίπτει στη δικαιοδοσία
των «συστατικών κρατών». Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τη διαβίβαση:


α. Εγγράφων, εκθέσεων και ανακοινώσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,


β. Εγγράφων, εκθέσεων και ανακοινώσεων που προκύπτουν από ανεπίσημες
συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο,


γ. Εγγράφων και πληροφοριών κατά την υποβολή υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο,


δ. Εκθέσεων για τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.


Άρθρο 3.


Διαδικασία λήψης αποφάσεων


1. Όσον αφορά τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 το «κοινό κράτος»
οφείλει να λαμβάνει υπ' όψιν του τη γνώμη των «συστατικών κρατών», η οποία θα
υποβάλλεται σε εύθετο χρόνο. Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης και των δύο
«συστατικών κρατών», η οποία έχει υποβληθεί σε εύθετο χρόνο, η γνώμη αυτή
δεσμεύει νομικά το «κοινό κράτος» κατά τις διαπραγματεύσεις και την ψηφοφορία.
Το «κοινό κράτος» μπορεί να διαφοροποιηθεί από αυτή την απόφαση εάν συντρέχουν
υποχρεωτικοί λόγοι που αφορούν στις εξωτερικές υποθέσεις.


2. Στην περίπτωση ανεπίλυτων διαφορών όσον αφορά τα ζητήματα που
θίγονται στο άρθρο 1 τον συντονισμό θα αναλαμβάνει η Ομάδα Συντονισμού, που θα
λαμβάνει υπ' όψιν της τη θέση του «κοινού κράτους». Η Ομάδα Συντονισμού θα
περιλαμβάνει αντιπροσώπους καθενός από τα μέλη του Προεδρικού Συμβουλίου,
υπεύθυνους για τις Εξωτερικές Σχέσεις και τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και αντιπροσώπους καθενός από τα «συστατικά κράτη». Οι αποφάσεις της
Ομάδας Συντονισμού θα είναι δεσμευτικές για τον αρμόδιο εκπρόσωπο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.


3. Η θέση της Ομάδας Συντονισμού μπορεί να επιδέχεται αλλαγές μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις. Εάν η θέση αυτή πρέπει να προσαρμοσθεί κατεπειγόντως
κατά τη διάρκεια συνάντησης σε ένα από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο
αρμόδιος αντιπρόσωπος οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Ομάδα Συντονισμού. Εάν
δεν καθίσταται δυνατόν να αναθεωρηθεί μία απόφαση της Ομάδας Συντονισμού σε
σύντομο χρονικό διάστημα, ο αντιπρόσωπος της Κύπρου οφείλει να συμπλεύσει ad
referendum με τη θέση που πιθανότατα εκφράζει το γενικό συμφέρον της Κύπρου
συνολικά. Η τελική θέση πρέπει να ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός 48
ωρών.


Άρθρο 4.


Εκπροσώπηση


1. Η Κύπρος μπορεί να εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από έναν
αντιπρόσωπο του «κοινού κράτους» είτε από αντιπρόσωπο ενός «συστατικού
κράτους».


2. Οι αντιπρόσωποι διορίζονται από το Προεδρικό Συμβούλιο ύστερα από
πρόταση της Ομάδας Συντονισμού.


3. Οι αντιπρόσωποι της Κύπρου στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να ανακοινώνονται στη Γενική Γραμματεία. Οι αντιπρόσωποι αυτοί έχουν
την απόλυτη δικαιοδοσία να προβαίνουν σε νομικά δεσμευτικές διακηρύξεις, όταν
παρίστανται σε συνεδριάσεις.


Άρθρο 5.


Νομική πράξη


1. Σε περίπτωση παράνομης ενέργειας ή αποτυχίας των οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους μέλους σε ό,τι αφορά ζητήματα που άπτονται
της δικαιοδοσίας των «συστατικών κρατών», η Κύπρος έχει το δικαίωμα να
υποβάλει μία υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει αιτήσεως του «συστατικού
κράτους». Η αίτηση αυτή απευθύνεται εν πρώτοις στο Προεδρικό Συμβούλιο και
πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την υπόθεση.


2. Τα έξοδα της νομικής πράξης θα αναλαμβάνει το «συστατικό κράτος που
κάνει την αίτηση.


Άρθρο 6.


Προσαρμογή


Το «κοινό κράτος» και τα «συστατικά κράτη» οφείλουν να προσαρμόζουν την
παρούσα Συμφωνία με συναίνεση, ώστε να λαμβάνουν υπ' όψιν περαιτέρω εξελίξεις
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ή άλλες ανάγκες που προκύπτουν.


Άρθρο 7.


Προεδρία


Πριν η Κύπρος αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ομάδα Συντονισμού
οφείλει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο Συμβούλιο της Προεδρίας.


Άρθρο 8.


Διαφορές που απορρέουν από την εφαρμογή της συμφωνίας


Οποιαδήποτε διαφορά απορρέει από την εφαρμογή της Συμφωνίας θα επιλύεται από
το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου.


Ακολουθεί σελίδα που περιλαμβάνει το προσάρτημα 3 σχετικά με τη συμφωνία
συνεργασίας για αστυνομικά θέματα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από