Ωστε, λοιπόν, ο κ. υπουργός της Παιδείας προτίθεται αληθώς να καταργήση... το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης; Δεν το πιστεύομεν, δεν θέλομεν να το πιστεύσωμεν, αν και καταντά ύποπτον το γεγονός ότι η σχετική είδησις, καίτοι εγράφη, εν τούτοις δεν διεψεύσθη ακόμη. Ο κ. Τουρκοβασίλης δεν γνωρίζει ότι τοιούτου είδους φήμαι, εάν δεν ανταποκρίνωνται προς προθέσεις πραγματικάς της κυβερνήσεως, οφείλουν να διαψεύδονται αμέσως; Ας κάμη, λοιπόν, αν το γνωρίζη, αμέσως την διάψευσιν, υπό τον όρο βέβαια να μην είνε αύτη η διάψευσις... προεκλογική, διά να αποκοιμήση μεν τώρα τους Θεσσαλονικείς, να αποδειχθή δε ψευδής την επαύριον των εκλογών της 2ας Ιουλίου.