Στην πρόσληψη 32 διοικητικών υπαλλήλων προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στελέχωση των Διευθύνσεων της Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, για τέσσερα χρόνια και με αρχικό μηνιαίο βασικό μισθό 6.818 ευρώ.
Η Επιτροπή αναζητεί επιστήμονες και διαχειριστές του τομέα της αλιείας, καθώς και επιθεωρητές και εμπειρογνώμονες του ελέγχου της αλιείας, οι οποίοι θα εργαστούν στις Βρυξέλλες. Οσοι προσληφθούν θα συμβάλουν στο έργο της Γενικής Διεύθυνσης της Θαλάσσιας Αλιείας στους ακόλουθους δύο τομείς:
n Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών κατά την επιστημονική γνωμοδοτική διαδικασία, καθώς και την έρευνα για την αλιεία.
n Πολιτική ελέγχου της αλιείας - εφαρμογή και ανάπτυξη.
Για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πρόσληψης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Εως τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
n Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο σε συναφή τομέα, όπως π.χ., αλλά όχι αποκλειστικά, βιολογία, αλιευτική επιστήμη, διαχείριση της αλιείας, επιστήμες της θάλασσας, περιβαλλοντική επιστήμη, ωκεανογραφία, μηχανολογία, γεωγραφία, γεωλογία, στατιστική, μαθηματικά, δίκαιο, οικονομικά, έλεγχο συστημάτων και/ή ποιοτικό έλεγχο (η πείρα στον δημοσιονομικό έλεγχο είναι άνευ αντικειμένου), έλεγχο της αλιείας, διαχείριση της αλιείας, ανάλυση δεδομένων, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι 4 έτη ή περισσότερα ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, σε συναφή τομέα, όπως π.χ., αλλά όχι αποκλειστικά, βιολογία, αλιευτική επιστήμη, διαχείριση της αλιείας, επιστήμες της θάλασσας, περιβαλλοντική επιστήμη, ωκεανογραφία, μηχανολογία, γεωγραφία, γεωλογία, στατιστική, μαθηματικά, δίκαιο, οικονομικά, έλεγχο συστημάτων και/ή ποιοτικό έλεγχο (η πείρα στον δημοσιονομικό έλεγχο είναι άνευ αντικειμένου), έλεγχο της αλιείας, διαχείριση της αλιείας, ανάλυση δεδομένων και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 3 έτη. Η εν λόγω επαγγελματική πείρα θα αποτελεί μέρος του διπλώματος/πτυχίου και δεν θα ληφθεί υπόψη στον αναγκαίο αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας.