Συνέχεια στο πάρτι με τα κονδύλια, δείχνει να θέλει να δώσει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς, η τακτική της κυβέρνησης να προχωρά σε προσλήψεις, αναθέσεις έργων και συμβάσεις χιλιάδων ευρώ κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού έρχονται μέσω του σχεδίου νόμου να αποκτήσουν σφραγίδα νομιμότητας.

Με τις προωθούμενες διατάξεις νομιμοποιούνται αναδρομικά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο του υπουργείου προβλέπει παράταση έως τις 31/12/2019 οι διατάξεις που προβλέπουν την κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας σύναψη συμβάσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του Δημοσίου για την κάλυψη όλου του εύρους των αναγκών μεταναστών και προσφύγων (στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ).

Επίσης προβλέπει τις αποσπάσεις και την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ορισμένους χρόνου, όπως και τη διάθεση ή πρόσληψη με τον ίδιο τρόπο πολιτών κρατών-μελών της ΕΕ και πολιτών που εργάζονται σε αρμόδιες υπηρεσίες διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων και η δυνατότητα μίσθωσης ιδιωτικών ακινήτων με υπουργική απόφαση, καθώς και η ανάθεση μέσω κοινής υπουργικής απόφασης της μίσθωσης, υποστήριξης, στελέχωσης και διαχείρισης των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή και ιδιωτικούς, με στόχο την εξομάλυνση της κατάστασης που επικρατεί στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των νησιών του Αιγαίου.

Όσον αφορά το κόστος μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού και τις προσλήψεις, η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκτιμά ότι το ποσό για την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου θα ανέλθει στα 5,8 εκατομμύρια ευρώ και στα 6,1 εκατομμύρια για την πρόσληψη 350 νέων υπαλλήλων, επίσης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης τον επανακαθορισμό επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τη χορήγηση μόνιμης άδειας επενδυτή, αυτή δηλαδή που χορηγείται σε ενήλικες που αποκτούν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ στη χώρα μας.