Συνολικά 200 άτομα αναμένεται να προσληφθούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού, που εδρεύουν ανά την επικράτεια.
Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.
Οι προσληφθέντες αναμένεται να απασχοληθούν στις υπηρεσίες του Ταμείου στους Νομούς Αττικής, Αργολίδας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κέρκυρας, Κορίνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Ρεθύμνου, Σερρών, Φωκίδας και Χανίων.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
– 3 άτομα πληροφορικής ΠΕ
– 2 αρχαιολόγοι ΠΕ
– 1 τοπογράφος μηχανικός ΠΕ
– 1 ηλεκτρολόγος μηχανικός ΠΕ
– 1 αρχιτέκτων μηχανικός ΠΕ
– 4 γλύπτες ΠΕ
– 8 οικονομολόγοι ΠΕ
– 5 ζωγράφοι ΠΕ
– 1 άτομο πληροφορικής ΤΕ
– 1 γραφίστας ΤΕ
– 8 λογιστές ΤΕ
– 4 συντηρητές έργων τέχνης (ειδίκευση λίθου) ΤΕ
– 9 συντηρητές έργων τέχνης ΔΕ
– 150 πωλητές (εκμαγείων) ΔΕ
– 2 εργάτες ΥΕ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκάστοτε ειδικότητα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Πανεπιστημίου 57, ΤΚ 105 64 – Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. 210-3722.500).
ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ. Υπενθυμίζεται ότι το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και για θέσεις μιας και μόνο κατηγορίας προσωπικού (δηλαδή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Προσοχή, καθώς η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 29 Μαΐου. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες του φορέα.