Στην πρόσληψη συνολικά 411 ατόμων προχωρά η ΔΕΗ, προκειμένου να καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, στον Νομό Κοζάνης. Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:
– 65 μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (μηχανοτεχνίτες) ΔΕ
– 12 μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (ηλεκτροοξυγονοκολλητές) ΔΕ
– 8 μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων) ΔΕ
– 22 χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (προωθητήρων και φορτωτών) ΔΕ
– 10 χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (καθολικών εκσκαφέων) ΔΕ
– 30 τεχνίτες ορυχείων ΔΕ
– 30 ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (ηλεκτροτεχνίτες) ΔΕ
– 30 οδηγοί, μηχανοδηγοί χειριστές (χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων) ΔΕ
– 30 βοηθοί οδηγοί, μηχανοδηγοί χειριστές (οδηγοί) ΔΕ
– 23 οδηγοί χωματουργικών μηχανημάτων ΔΕ
– 1 χειριστής μηχανημάτων τεχνικών έργων – χειριστής σαρώθρου (σκούπας) ΔΕ
– 3 χειριστές γεωτρύπανων ΔΕ
– 4 ηλεκτροτεχνικοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων) ΔΕ
– 20 χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό ΔΕ
– 30 βοηθοί χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό ΔΕ
– 30 τεχνίτες ορυχείων (αυτοκινούμενη κινητή επιτήρηση) ΔΕ
– 4 μηχανολόγοι μηχανικοί ΠΕ
– 2 ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΠΕ
– 1 μεταλλειολόγος, μεταλλουργός μηχανικός ΠΕ
– 1 αρχιτέκτονας μηχανικός ΠΕ
– 2 διπλωματούχοι μηχανικοί, αναλυτές – προγραμματιστές (μηχανικοί Η/Υ – Hardware) ΠΕ
– 1 πολιτικός μηχανικός ΠΕ
– 3 τοπογράφοι μηχανικοί ΠΕ
– 2 γεωλόγοι ΠΕ
– 1 δασολόγος ΠΕ
– 1 τεχνολόγος ηλεκτρολόγος ΤΕ
– 1 γεωπόνος ΤΕ
– 1 τεχνολόγος τοπογράφος ΤΕ
– 1 τεχνολόγος μηχανικός οχημάτων ΤΕ
– 1 διοικητικός πληροφορικής (Software) ΠΕ
– 1 πτυχιούχος διοικητικοοικονομικός (οικονομικού) ΠΕ
– 40 φύλακες ΔΕ
Σημειώνεται ότι ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ), οι υποψήφιοι για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την οικεία ανακοίνωση και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. Παράλληλα, προηγούνται οι δημότες των Τοπικών Κοινοτήτων Μαυροπηγής, Κομάνου της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, οι οποίες τελούν υπό μετεγκατάσταση λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων των ορυχείων, οι δημότες της Τοπικής Κοινότητας Προαστίου της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, καθώς και οι δημότες της Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης, όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ με τη διάνοιξη νέου ορυχείου.
Οι ενδιαφερόμενοι, πάντως, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως (ή με εξουσιοδότηση) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας:
ΔΕΗ AE / Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 7ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, ΤΘ 21, ΤΚ 50 200 – Πτολεμαΐδα (τηλ. 24630-52437).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 23 Μαΐου.