Στην πρόσληψη 79 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας οκτώ μηνών, προχωρεί το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να προσληφθούν:
– 20 άτομα Διοικητικού – Οικονομικού (Διοικητικού) ΠΕ
– 10 άτομα Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού) ΠΕ
– 3 κοινωνιολόγοι ΠΕ
– 5 πτυχιούχοι πληροφορικής ΠΕ
– 1 πτυχιούχος στατιστικής ΠΕ
– 1 μεταφραστής – διερμηνέας ΠΕ
– 3 ψυχολόγοι ΠΕ
– 20 άτομα Διοικητικού – Λογιστικού ΤΕ
– 3 πτυχιούχοι Πληροφορικής ΤΕ
– 1 άτομο Δομικών Εργων ΤΕ
– 1 τοπογράφος ΤΕ
– 3 άτομα Διοικητικού ΔΕ
– 4 Διοικητικοί Γραμματείς ΔΕ
– 2 άτομα προσωπικό Η/Υ ΔΕ
– 1 υδραυλικός ΔΕ
– 1 ηλεκτρολόγος ΔΕ
Οι προσληφθέντες αναμένεται να απασχοληθούν τόσο στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου όσο και στο τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών καθώς και στην Αρχή Προσφυγών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως (από τις 09.00 έως τις 13.00), είτε με εξουσιοδότηση στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ.10563, Αθήνα 6ος όροφος, τηλ. 213-1361255).
Υπενθυμίζεται πως στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία και μόνο αίτηση και για θέσεις μιας και μόνο κατηγορίας προσωπικού (δηλαδή ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.