Τέσσερις στάσεις στοΝ δρόμο που διατηρεί την αίσθηση
της παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς