Γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως καρδιολόγοι, παιδίατροι, παθολόγοι, νευρολόγοι, γενικοί ιατροί αλλά και νοσηλευτές και ιατρό συντονιστή τηλεφωνικού κέντρου αναζητά η εταιρεία SOS Ιατροί ΑΕ για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Για όλες τις θέσεις των ιατρών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τίτλο ειδικότητας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Επίσης θα πρέπει να έχουν αναγνώριση τίτλων σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής. Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και ασφάλιση αστικής ευθύνης.
Για τις θέσεις των νοσηλευτών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ νοσηλευτικής καθώς επίσης και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία σε ΤΕΠ καθώς και προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν άριστες γνώσεις αγγλικών και άριστες γνώσεις Η/Υ. Θα συνεκτιμηθεί η γνώση γαλλικής γλώσσας.
Ειδικά για τη θέση του ιατρού συντονιστή τηλεφωνικού κέντρου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εκτός από το πτυχίο ιατρικής να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα και να έχουν ευχέρεια στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα συνεκτιμηθεί τυχόν προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο. Η συγκεκριμένη θέση αφορά έργο αμειβόμενο με δελτίο παροχής υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@sosiatroi.gr ή να συμπληρώσουν την online φόρμα.
Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.