Καρκίνος και κομπογιαννίτες...
1960: «Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου απέρριψε κατά τη χθεσινήν συνεδρίασίν του τόσον την διαγνωστικήν όσο και την θεραπευτικήν μέθοδον του ιατρού κ. Θ. Σπηλιοπούλου διά τον καρκίνον, ως επιστημονικώς αβασίμους και επικινδύνους διά την ανθρώπινην υγείαν (...). Ο γιατρός λαβών γνώσιν της αποφάσεως του Συμβουλίου, η οποία ελήφθη παμψηφεί, εδήλωσεν ότι δεν έχει γίνει λεπτομερής κλινικός ή εργαστηριακός έλεγχος προς εξακρίβωσιν της ορθότητος ή μη των απόψεών του». («ΤΑ ΝΕΑ»)
Η Θεσσαλονίκη ψήφισε... αλλαγή
1964: «Υπερέβη κάθε πρόβλεψιν η χθεσινή συγκέντρωσις της Ενώσεως Κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Ολαι αι πληροφορίαι από τη Μακεδονική πρωτεύουσα συμφωνούν ότι δεν εμπρόκειτο για απλή προεκλογική συγκέντρωσι, αλλά για πραγματικό παλλαϊκό συναγερμό. "Ο θρίαμβος των δημοκρατικών δυνάμεων θα υπερβή κάθε προηγούμενον", τόνισε στον λόγο του ο αρχηγός του Κέντρου Γ. Παπανδρέου και προσέθεσεν ότι "αν στις 3 Νοεμβρίου η Δημοκρατία ενίκησεν, την 16ην Φεβρουαρίου θα θριαμβεύση οριστικώς πλέον"». («ΤΑ ΝΕΑ»)
Η χούντα κλείνει το Πολυτεχνείο
1973: «Ανεστάλη επ' αόριστον η λειτουργία των Ανωτάτων Σχολών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, κατόπιν χθεσινής αποφάσεως της Συγκλήτου του Ιδρύματος. "Ανακοινούται εις τους σπουδαστάς - αναφέρει η σχετική ανακοίνωσις της Πρυτανείας - ότι λόγω της δημιουργηθείσης καταστάσεως η Σύγκλητος (...) απεφάσισεν ομοφώνως την αναστολήν λειτουργίας του Ιδρύματος". Η απόφασις προεκάλεσεν έντονες αντιδράσεις μεταξύ των σπουδαστών (...) ενώ η Αστυνομία προέβη σε συλλήψεις». («ΤΑ ΝΕΑ»)