Προθεσμία μέχρι και σήμερα έχουν όσοι επιθυμούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να διεκδικήσουν μία από τις 500 θέσεις ειδικών φρουρών που έχει προκηρύξει η Ελληνική Αστυνομία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μόνο αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους, καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται στην προκήρυξη.

Η πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών θα γίνει με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα εξής:

Τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου ή Πτυχίου Λυκείου ή ΤΕΕ (β΄ κύκλου) ή Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Πτυχίο ΕΠΑΛ.

Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως ΕΠΥ στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

Την κατοχή πτυχίου δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού ΙΕΚ, έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας ή αυτοκινήτου.

Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Ανάλογα με τα αντικειμενικά κριτήρια που διαθέτει κάθε υποψήφιος θα συνταχθούν και οι πίνακες επιτυχίας με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από τον γενικό βαθμό του Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΛ ή ΤΕΕ (β΄ κύκλου) στο οποίο προστίθενται:

Μία μονάδα στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως Εθελοντής Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) στις Ενοπλες Δυνάμεις, 5 μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως Εφεδρος Αξιωματικός και 5 μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις σε Ειδικές Δυνάμεις.

Τρεις μονάδες στον έχοντα άριστη γνώση, 2 μονάδες στον έχοντα πολύ καλή γνώση και 1 μονάδα στον έχοντα καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας, όπως η γνώση αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του Π.Δ.

50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Μία μονάδα στον υποψήφιο που έχει τουλάχιστον καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Δύο μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει Πτυχίο δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Μία μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου και 3 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας.

Μία μονάδα στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας και 2 μονάδες στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ ή Δ΄ ή Ε΄.

Δέκα μονάδες στον υποψήφιο ο οποίος είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού (παρ.

5 του άρθρου 9 του Ν. 2734/1999).

Εξι μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, 4 μονάδες στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, 3 μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και 2 μονάδες στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.

Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 100. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΤΕΛ ή ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑΛ και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο έγγαμος ή ο τελών εν διαστάσει ή χηρεία που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων, ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.

Ενστάσεις
Στους πίνακες των επιτυχόντων, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία.

Κατά των πινάκων δίνεται αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών για την άσκηση ενστάσεων οι οποίες κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή απευθείας προς το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα στην εξής διεύθυνση:

ΑΣΕΠ, Ενσταση για τον Διαγωνισμό Πρόσληψης Ειδικών Φρουρών, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

Μαζί με την ένσταση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν και παράβολο 40 ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, διαφορετικά η ένσταση δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Πενταετής θητεία
Οι Ειδικοί Φρουροί προσλαμβάνονται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία, ενώ μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί από τα αρμόδια συμβούλια.

Απολύονται από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη λήξη της πενταετούς θητείας τους, οι Ειδικοί Φρουροί που δεν υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση ή δεν κρίνονται ικανοί για μονιμοποίηση.

Οι Ειδικοί Φρουροί που συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται ύστερα από έγγραφη δήλωσή τους στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με τον βαθμό του αστυφύλακα και έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκόντων.

Οσοι προσληφθούν θα υποστούν κατάλληλη εκπαίδευση για διάστημα τεσσάρων μηνών. Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης λαμβάνουν τις αποδοχές του Δόκιμου Αστυφύλακα, ενώ μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης λαμβάνουν το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο.

Ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, ενώ υπάγονται και στην ασφάλιση των ταμείων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω προσωπικό.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από