Είστε ειδικός στον τομέα της ασφάλειας; Εχετε εξουσιοδότηση ασφαλείας ή είστε έτοιμοι να υποβληθείτε σε έρευνα ασφαλείας; Τα όργανα της ΕΕ αναζητούν διοικητικούς υπαλλήλους και βοηθούς στους τομείς των επιχειρήσεων ασφαλείας, της τεχνικής ασφάλειας και της ασφάλειας πληροφοριών και εγγράφων. Ως διοικητικοί υπάλληλοι, θα έχουν ως κύριο καθήκον να φροντίζουν για την ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών. Από αυτή τη θέση θα αναλαμβάνουν επίσης τον συντονισμό ομάδων και έργων.

Ως βοηθοί, θα συμμετέχουν στις επιχειρησιακές πτυχές που συνδέονται με την προστασία των προσώπων, της ιδιοκτησίας καθώς και των ευαίσθητων και διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Τόσο οι διοικητικοί υπάλληλοι όσο και οι βοηθοί μπορεί να χρειαστεί να εκτελούν καθήκοντα βάσει του συστήματος περιτροπής εκτός των ωρών εργασίας, ανάλογα με τις ειδικές απαιτήσεις των διαφόρων θεσμικών οργάνων, καθώς και καθήκοντα επιφυλακής.

Ο σεβασμός της πολιτιστικής πολυμορφίας και η προώθηση των ίσων ευκαιριών είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού προσπαθεί να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και ίση πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 24 Ιανουαρίου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιλογής προσωπικού (EPSO) https://epso.europa.eu/job-opportunities

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ και να γνωρίζετε τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Για την υποβολή αιτήσεων ως διοικητικοί υπάλληλοι, οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 4ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, το οποίο θα ακολουθείται από 6ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη φύση των καθηκόντων, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 3ετούς τουλάχιστον διάρκειας σπουδών, το οποίο θα ακολουθείται από 7ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν επίσης όσοι διαθέτουν ισοδύναμη επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποιούμενη με δίπλωμα ή πιστοποιητικό εκδοθέν από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κρατικό ίδρυμα όπως αστυνομική ή στρατιωτική σχολή ή ακαδημία πληροφοριών, ακολουθούμενο από τουλάχιστον 7ετή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Για τη θέση του βοηθού απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικής με τη φύση των καθηκόντων, ή επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμη με το επίπεδο 5 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, που θα ακολουθείται από 3ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και όσοι έχουν δίπλωμα που δίνει πρόσβαση σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία (ισοδύναμη με το επίπεδο 4 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων), ακολουθούμενα και τα δύο από 6ετή τουλάχιστον σχετική επαγγελματική εμπειρία.