Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη 63 διοικητικών υπαλλήλων που επιθυμούν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση ως αρχειονόμοι - διαχειριστές εγγράφων διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους - μέλους της ΕΕ, ενώ οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.
Ολοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ της - τη μία άριστα και την άλλη τουλάχιστον σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Η δεύτερη ξένη γλώσσα πρέπει να είναι η αγγλική ή η γαλλική. Η ικανοποιητική γνώση μιας από τις γλώσσες αυτές είναι αναγκαία διότι τα μεταδεδομένα που αναφέρονται στα έγγραφα τα οποία βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων του θεσμικού οργάνου είναι κυρίως στις δύο αυτές γλώσσες, οι δε πληροφορίες και τα εργαλεία πληροφορικής με τα οποία θα εργάζονται οι υπάλληλοι που θα προσληφθούν, καθώς και η κατάρτιση που παρέχεται στους νεοπροσληφθέντες σε αυτούς τους τομείς, είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Επιπλέον, το προσωπικό που εργάζεται στον τομέα της διαχείρισης εγγράφων, αρχείων και πληροφοριών απαιτείται να έχει ικανοποιητική γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας διότι πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζεται με όλο το προσωπικό, καθώς και με τους πελάτες και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που πραγματοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες σε αυτές τις δύο γλώσσες.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας πιστοποιούμενων με δίπλωμα/πτυχίο.
Για την υποβολή υποψηφιότητας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δημιουργήσουν ατομικό λογαριασμό EPSO. Αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά και μόνο στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu.careers.eu έως και τις 16 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι ώρα Κεντρικής Ευρώπης.