Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, έθεσε από τη Δευτέρα το υπουργείο Περιβάλλοντος το «Εθνικό Σχέδιο για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας».

Ζητούμενο, σύμφωνα και με τις προβλέψεις κοινοτικής Οδηγίας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον ν.4122/2013), είναι από την 1/1/2021 όλα τα νέα κτίρια να καταναλώνουν σχεδόν μηδενική ενέργεια, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.

Το σχέδιο περιλαμβάνει:

– Την περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος.

–  Τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

– Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά ή άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίουκαι ώρα 15:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9562