Οι αναγνωρίσεις πλασματικών ετών αφορούν όσους κατοχυρώνουν ή θεμελιώνουν με την εξαγορά πλασματικών ετών τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1η/1/2011 και μετά, με βασική προϋπόθεση να έχουν τη χρονιά αυτή τουλάχιστον 12 έτη (ή 3.600 ημέρες) ασφάλισης (κανονικής ή και προαιρετικής) και να ανήκουν σε κατηγορία ασφαλισμένων για τους οποίους έχουν αυξηθεί είτε τα όρια ηλικίας είτε τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν με τους Νόμους 3863 και 3865 του 2010. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει η πλειονότητα όσων πρωτοκόλλησαν ένσημα έως το 1992. Σημειώνεται ότι:
- Mε τα πλασματικά χρόνια το κόστος εξαγοράς είναι χαμηλότερο από την κανονική ασφάλιση.
- Η προσθήκη πλασματικών ετών στην πραγματική ασφάλιση ανεβάζει σημαντικά το τελικό ποσό σύνταξης.
- Ολοι όσοι ασφαλίστηκαν έως το 1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι) μπορούν να αποφύγουν στην πράξη την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αντί του 67ου έτους να αποχωρήσουν είτε στα 65 είτε στα 60 είτε στα 58 είτε στα 56 είτε στα 55, δηλαδή έως 12 χρόνια νωρίτερα από τα 67 και με πλήρη σύνταξη.
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης εξακολουθεί να υφίσταται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1-1-2011 και εφεξής.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε πριν είτε μετά το έτος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του οποίου επιθυμούν να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι.
Στην πράξη έρχεται μια έξτρα διευκόλυνση στην εξαγορά πλασματικών ετών, καθώς ο ασφαλισμένος μπορεί να κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 2011 ακόμη και μετά το 2013. Ετσι από την 1-1-2011 µπορούν να αναγνωρίσουν:
- 4 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το 2011.
- 5 έτη, όσοι θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το 2012.
- 6 έτη, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το 2013.
- 7 έτη, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν το 2014 και εφεξής.
Πώς διαμορφώνονται
τα πλασματικά χρόνια
Μετά και την προσθήκη της εξαγοράς πλασματικών για τους γονείς και στον ιδιωτικό τομέα, τα πλασματικά χρόνια είναι τα εξής:
1 Χρόνος πραγματικής (ή προαιρετικής) ασφάλισης.
2 Χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. Εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014 το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 30% και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και εφεξής το ποσό εξαγοράς μειώνεται κατά 50%.
3 Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών.
Αναγνωρίζεται βάσει του άρθρου 6 του Ν. 1483/1984-ΦΕΚ 153 Α και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
4 Χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας (μέχρι 300 ημέρες).
Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
5 Χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 ημέρες).
Συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, όχι όμως για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
6 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 έτη).
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί του μισθού του χρόνου υποβολής της αίτησης.
7 Χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και ο χρόνος σπουδών - μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας - σε μέσες επαγγελματικές σχολές, ο οποίος είναι ίσος με τα κατά τον χρόνο αποφοίτησης επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής.
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
8 Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και το Δημόσιο.
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
9 Ο χρόνος κύησης και λοχείας (που προβλέπεται από
την ΕΓΣΣΕ) συνυπολογίζεται (χωρίς εξαγορά) μόνο για
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δεν συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.
10Χρόνος απεργίας.
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) επί των μισθών του χρόνου υποβολής της αίτησης.
11 Πλασματικός χρόνος του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών.
Συνυπολογίζεται και για τη συμπλήρωση του χρόνου συνταξιοδότησης και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης - είναι 1 χρόνος για το πρώτο παιδί και από 2 χρόνια για το δεύτερο και τρίτο και καλύπτει και τις γεννήσεις που έγιναν πριν από την 1/1/2000.
12 Χρόνος μαθητείας (μέχρι 1 έτους).
Συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και εξαγοράζεται με επιβάρυνση 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
13 Χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα Μητρώα του ΟΑΕΕ και μέχρι 5 έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
14 Χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας.
Συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.