Η χθες ορκισθείσα Κυβέρνησις του Ελληνικού Συναγερμού, αναλαμβάνει την αρχήν υπό συνθήκας εντελώς εξαιρετικάς, αι οποίαι δύναται να λεχθή ότι εγγυώνται την επιτυχίαν της. Ο Αρχηγός, ο Στρατάρχης Παπάγος, απέκρουσε πάντοτε τον τίτλον του κομματάρχου, έστω και ενός μεγάλου κόμματος, ακριβώς διότι τόσον η πρόθεσίς του όσον και η νοοτροπία του, δεν καθορίζονται από ελατήρια κομματικά. Αλλά εμπνέονται από την αγνοτέραν θέλησιν της εξυπηρετήσεως της πατρίδος, εις μίαν στιγμήν κατά την οποίαν από όλους κατέστη αισθητόν ότι η πατρίς χρειάζεται τας υπηρεσίας του. Υπάρχει επομένως η βεβαιότης ότι τα έργα της κυβερνήσεως θα αποφασίζωνται όχι με τα κριτήρια του κομματισμού, αλλά με την εκτίμησιν της γενικής, της συνολικής χρησιμότητός των.