Τον δρόμο για να ενταχθούν περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό προκειμένου να ρυθμίσουν σε 120 δόσεις τα χρέη που έχουν αφήσει στην Εφορία ή και τα Ταμεία ανοίγει νέα απόφαση με την οποία αυξάνεται πάνω από τις 50.000 ευρώ το όριο των οφειλών που υπάγονται σε ρύθμιση.  
Επαγγελματίες και επιχειρήσεις χωρίς πτωχευτική ικανότητα με οφειλές έως 125.000 ευρώ προς την Εφορία και άλλες 125.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, δηλαδή σύνολο 250.000 ευρώ, μπορούν να επιτύχουν τη ρύθμιση των οφειλών τους με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού. Μάλιστα, στη νέα ρύθμιση, ενσωματώνονται ακόμη και οι οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν και το 2017 αντί του 2016 που ίσχυε έως σήμερα.
Στις νέες αποφάσεις προβλέπεται ότι για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, η ΑΑΔΕ και  το ΚΕΑΟ προτείνουν λύσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. Οι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017 και ανέρχονται έως 125.000 ευρώ ανά πιστωτή (Εφορία ή Ταμείο) εφόσον:
1. Εχουν κάνει έναρξη εργασιών.
2. Εχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
3. Εχουν σε μία από τις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης:
– θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή
– θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση για οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
4. Δεν είναι διαχειριστές Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ).
5. Δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
6. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο για φοροδιαφυγή (εκτός αν αφορά μη απόδοση ΦΠΑ, ΦΚΕ, παρακρατούμενων  και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος.
Κρίσιμο είναι για τον επαγγελματία – οφειλέτη να αποδείξει ότι έχει μεν εισοδήματα που να μπορεί να πληρώνει (αντιθέτως αποκλείεται αυτομάτως εάν τα χρέη του ξεπερνάνε το 8πλάσιο των ετήσιων καθαρών εσόδων του) αλλά όχι και τόσα πολλά γιατί, αντί να ενταχθεί στην ρύθμιση, η Εφορία θα τον πιέσει να ρευστοποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να πληρώνει (σ.σ. αποκλείονται αυτομάτως όσοι θεωρηθούν πως έχουν περιουσία 20πλάσια από τα χρέη τους).
Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση το Δημόσιο μπορεί να κάνει συμψηφισμούς και να εγγράφει υποθήκες για  τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής. Αν όμως ο οφειλέτης αφήσει απλήρωτες 3 δόσεις συνολικά ή δηλώσει ανακριβή στοιχεία ή  παραλείψει κάποια από τις τρέχουσες υποχρεώσεις του (υποβολή δηλώσεων, πληρωμή φόρων κ.λπ.) τότε χάνει τα οφέλη της ρύθμισης, αναβιώνουν τα χρέη, ενώ επανέρχονται διώξεις και κατασχέσεις.
Οι δόσεις. Για τον υπολογισμό του τελικού ποσού τής προς ρύθμιση οφειλής και για το πλήθος των δόσεων ισχύουν τα εξής:
1. Οφειλές έως 3.000 ευρώ
– Τμηματική καταβολή του συνόλου της οφειλής, χωρίς διαγραφή κανενός ποσού.
– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεολυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ.
– Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
2. Οφειλές από 3.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ
– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεολυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ.
– Μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
3. Οφειλές από 20.000,01 ευρώ έως 125.000 ευρώ
n Κριτήριο βιωσιμότητας: ο λόγος του χρέους προς το εισόδημα, απομειωμένου κατά το ποσό τού υπό διαγραφή μέρους του, πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.
– Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
n Διαγραφή του 95% των οφειλών που έχουν επιβληθεί από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική Διοίκηση.
– Ελάχιστο ποσό μηνιαίας τοκοχρεολυτικά υπολογισμένης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
4. Οφειλές άνω των 125.000 ευρώ
Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική Διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να μη φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Η λύση αυτή δεν μπορεί να περιλαμβάνει διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής.