Κατά ένα μεγάλο ποσοστόν η επιτυχία του εορτασμού της πρωτομαγιάς οφείλεται εις τα άφθονα μεταγωγικά μέσα της Πάουερ. Συρμοί ολόκληροι από τροχιοδρομικά οχήματα και αλλεπάλληλα λεωφορεία της μετέφεραν με κάθε δυνατήν άνεσιν τον κόσμον εις τα Πατήσια και τας άλλας εξοχάς. Πού να οφείλεται άραγε το θαύμα αυτό, το οποίον είχαν πολλά έτη να ιδούν οι Αθηναίοι; Και κάτι άλλο: κανένα προηγούμενον έτος δεν υπήρχε τόση αφθονία από άνθη φθηνότατα. Με δέκα έως είκοσι δραχμάς είχε κανείς συγχρόνως μερικά ωραία τριαντάφυλλα και ένα μάτσο ευώδη γαρύφαλλα. Και τέλος: ποτέ άλλοτε η πρωτομαγιά δεν επέρασε τόσον ήσυχη και αναίμακτος και χωρίς επεισόδια παρά την αθρόαν έξοδον του κόσμου και την διανυκτέρευσίν του μέχρι των πρωινών ωρών.