Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στην τράπεζα τα τελευταία τουλάχιστον τρία έτη, ενώ για τον υπολογισμό της αποζημίωσης της εθελούσιας εξόδου κριτήρια αποτελούν η ηλικία και τα έτη υπηρεσίας του εργαζομένου στην τράπεζα. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα σε εργαζομένους ηλικίας έως 45 ετών να επιλέξουν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας άδειας δύο ετών, με επιλογή στο τέλος της περιόδου είτε να επιστρέψουν στην τράπεζα είτε να αποχωρήσουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης πρόσθετες παροχές που αφορούν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.