Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του
2000 αποφάσισε μεταξύ άλλων η 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
εταιρείας Everest για τη χρήση 1/7/1999-30/6/2000, η οποία
πραγματοποιήθηκε χθες με τη συμμετοχή άνω του 80% των μετοχών της.


Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας κατά το ποσό των 3,948 δισ. δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Η εν λόγω αύξηση θα γίνει με αύξηση της
ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 140 δρχ., ανερχόμενη έτσι στις 240 δρχ.


Επίσης αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 10 δραχμών ανά μετοχή. Δικαιούχοι
είναι όλοι οι κάτοχοι μετοχών στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑΑ της 28/12/2000.
Από τις 29/12/2000 η διαπραγμάτευση της μετοχής θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα
μερίσματος της χρήσης 1/7/99-30/6/2000. Η διανομή του μερίσματος θα γίνει
εντός διμήνου από σήμερα με δίγραμμη τραπεζική επιταγή που θα αποσταλεί στους
δικαιούχους και η ημερομηνία είσπραξης του μερίσματος θα ανακοινωθεί μέσω του
Τύπου.


Όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας κ. Φρέρη, ο ενοποιημένος
κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 8,5 δισ. δρχ. έναντι 6,4 δισ. στις
30/6/99, σημειώνοντας αύξηση κατά 34%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου προ φόρων
ανήλθαν στα 2,061 δισ. έναντι 1,270 στις 30/6/99, σημειώνοντας άνοδο 62,2% Τα
καθαρά κέρδη του ομίλου ύστερα από δικαιώματα μειοψηφίας και προ φόρων είναι
1.458 εκατ. δρχ., έναντι 973 εκατ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση 50%.


Τέλος, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου ανήλθε στο 41%, ενώ η
αποδοτικότητα των συνολικά απασχολουμένων κεφαλαίων στο 27,3%.


Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο
να αγοράσει η εταιρεία ίδιες μετοχές της σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του
Κ.Ν. 2190/1920, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής της τιμής, επειδή η
τιμή είναι σημαντικά κατώτερη από την τιμή που αντιστοιχεί στην οικονομική
κατάσταση και τις προοπτικές της εταιρείας. Έτσι, ενέκρινε την αγορά μετοχών
μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού των μετοχών. Οι αγορές αυτές
αποφάσισε να πραγματοποιηθούν εντός 18 μηνών από σήμερα και ανώτατη τιμή στην
οποία θα διενεργηθούν το ποσό των 4.000 δραχμών ανά μετοχή.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από