Την ευκαιρία να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία κερδίζοντας κούρεμα προστίμων από 25% έως και 75% έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι. Με δύο φορο-ρυθμίσεις, την εξώδικη επίλυση διαφορών και τη νέα μόνιμη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού, όσοι τα βρουν με την Εφορία μακριά από τις δικαστικές αίθουσες θα μπορούν να πετύχουν σημαντικές εκπτώσεις στις «καμπάνες» που έχει επιβάλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός.

Η πρώτη ρύθμιση «τρέχει» ήδη, λήγει στις 30 Ιουνίου 2024 και αφορά υποθέσεις φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα δικαστήρια, ενώ η δεύτερη έρχεται από την 1η Οκτωβρίου 2024 και αφορά φορολογούμενους που θα ομολογήσουν οι ίδιοι ότι διέπραξαν συγκεκριμένες φορολογικές παραβάσεις. Ειδικότερα:

Εξώδικη επίλυση φορολογικών διαφορών με μείωση προστίμων έως 75%. Οι φορολογούμενοι με φορο-υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια εάν υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 αίτηση στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και δεχθούν την πρόταση της Επιτροπής θα κερδίσουν μείωση προσαυξήσεων και προστίμων έως και κατά 75% και εξόφληση των οφειλών σε έως 24 δόσεις. Θα πρέπει όμως μέσα σε πέντε ημέρες από τον συμβιβασμό να καταβάλουν το 30% της οφειλής. Το υπόλοιπο, μπαίνει σε δόσεις.

Οι υποθέσεις. Το αίτημα αφορά μόνο υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείς και των διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024, ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και για υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

Το κούρεμα. Με την επίλυση της διαφοράς και εφόσον καταβληθεί από τον φορολογούμενο ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού, το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις. Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή οι δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρείται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Εξωδικαστικός συμβιβασμός με κούρεμα προστίμων έως 50%. Εφόσον ο φορολογούμενος ομολογήσει παραβάσεις και αποδεχθεί την κύρια οφειλή του, τα πρόστιμα μειώνονται από 25% έως 50%. Οσο πιο γρήγορα ο φορολογούμενος συμβιβαστεί με την Eφορία τόσο πιο μεγάλη μείωση θα έχει στα πρόστιμα που θα του έχει επιβάλει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.

Τα πρόστιμα. Οι εκπτώσεις κατά 25%-50% θα υπολογίζονται μόνο επί των προστίμων για μη υποβολή δηλώσεων ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων. Τα πρόστιμα αυτά επιβάλλονται με ποσοστά από 10% έως 50% επί των φόρων που προκύπτουν από εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις ή επί των διαφορών φόρου που προκύπτουν από εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ή επί των επιπλέον φόρων που καταλογίζουν οι ελεγκτές όταν διαπιστώνουν απόκρυψη φορολογητέας ύλης λόγω μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων. Ειδικά στον ΦΠΑ τα πρόστιμα υπολογίζονται με ποσοστό 50%.

Οι μειώσεις. Με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό η Εφορία μειώνει τα πρόστιμα ως εξής:

  • 50% αν η ομολογία των παραβάσεων γίνει μετά την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και έως την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης από την κοινοποίηση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου.
  • 40% μετά την κοινοποίηση οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ).
  • 30% μετά την κοινοποίηση της απόφασης της ΔΕΔ ή την πάροδο της προθεσμίας για τη σιωπηρή απόρριψη και ενόσω διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ενώπιον αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού.
  • 25% μετά την άσκηση δικαστικής προσφυγής και έως την προηγούμενη ημέρα της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας για την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου.

Προκαταβολή και δόσεις. Σε κάθε περίπτωση μετά τη μείωση των προστίμων θα πρέπει το 25% της συνολικής οφειλής να καταβληθεί μέσα σε 3 ημέρες από την αποδοχή της σχετικής αίτησης που θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, η ενεργοποίηση της οποίας αναμένεται την 1η Οκτωβρίου 2024. Η υπόλοιπη οφειλή μετά τη μείωση θα μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 12 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Εναλλακτικά θα μπορεί να εξοφληθεί έως και σε 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις με την πάγια ρύθμιση.