Αλλαγές στη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων καθώς και στην έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών (εργάτες γης) στην αγροτική οικονομία, προβλέπει σχετική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση η έκδοση της βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ, είναι δυνατή, με τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), τα οποία είναι καταχωρισμένα στην εφαρμογή και αφορούν το προηγούμενο έτος, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Το υπόδειγμα της βεβαίωσης που εκδίδεται για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, επισυνάπτεται στην παρούσα (Υπόδειγμα ΙΙ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Οι άδειες

Υπενθυμίζεται ότι 113.467 αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024 ή 76.7%  έχει κατανεμηθεί στον πρωτογενή τομέα. Από αυτές 91.630 αφορούν εποχική εργασία διάρκειας 3 έως 9 μηνών, 16.572 εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και 5.265 σε αλιεργάτες Αιγυπτιακής καταγωγής οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα για μέγιστο διάστημα 11 μηνών βάσει σχετικής διμερούς συμφωνίας.

Με την ομαδοποίηση των ειδικοτήτων στον πρωτογενή τομέα (εργάτες γης, εργάτες κτηνοτροφίας, εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας, εργάτες δασοκομίας κλπ.), μπορεί ένας εργαζόμενος κατά την διάρκεια της παραμονής του μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερες από μία ειδικότητες.