Την εκπλήρωση του στόχου που της είχε τεθεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για το 2018 αναφορικά με την μείωση των κόκκινων δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιο της πέτυχε η Εθνική Τράπεζα η οποία στις αρχές του περασμένου Ιουλίου ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων Λιανικής και Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε 2 δις ευρώ.

Το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο διαμορφώθηκε σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου και ήταν το υψηλότερο που έχει επιτευχθεί από ελληνική τράπεζα και ενίσχυσε το δείκτη CET 1 της Τράπεζας κατά περίπου 18 μονάδες βάσεις. Μάλιστα η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων υπερβαίνει το στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) για το Β’ τρίμηνο του 2018 κατά 1,3 δισ., με την Τράπεζα να επιτυγχάνει ήδη τον στόχο της για το 2018.

Η Εθνική Τράπεζα η οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή τα οικονομικά της αποτελέσματα για το Α΄ εξάμηνο του 2018 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 41 εκατ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2018 δείχνουν τη συνεχή βελτίωση του Ισολογισμού και σηματοδοτούν την αντιστροφή των τάσεων στα αποτελέσματα του Ομίλου, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, προσθέτοντας ότι μετά την επιστροφή της Τράπεζας σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα κατά το A΄ τρίμηνο, η οργανική κερδοφορία συνεχίζει να ισχυροποιείται.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΕΤΕ παρουσίασε επισης λειτουργικά κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ από 25 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

"Τα κέρδη προ προβλέψεων θεωρούμε ότι άγγιξαν το χαμηλότερο σημείο τους κατά το Β΄ τρίμηνο, με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων να αναμένεται να συμβάλουν στην ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του Ομίλου" ,υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής τονίζοντας ότι οι κυριότεροι παράγοντες που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας της τράπεζας στο βραχυπρόθεσμο διάστημα είναι το κόστος πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδα της τάξεως των 110 μ.β. περίπου, το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο αφορά σε 500 περίπου εργαζόμενους και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς και η περαιτέρω περιστολή των γενικών και διοικητικών εξόδων.