Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τίθεται σε ισχύ η Υπηρεσίας Μιας Στάσης προκειμένου να πραγματοποιείται σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής. Αυτό προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και θέτει ως «εκ του νόμου ορισμένες Υπηρεσίες Μιας Στάσης τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) των Επιμελητηρίων, τους  συμβολαιογράφους και την Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης.
Τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας Υπηρεσίας Μιας Στάσης από τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής τής υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της».