Κριτική σε δέκα σημεία για το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης ασκεί ο ΣΕΒ. Μέσα από το καθιερωμένο εβδομαδιαίο δελτίο για την πορεία της οικονομίας επικροτεί τη σύνταξή του αναφέροντας: «Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας που δημοσιεύθηκε από την κυβέρνηση συνιστά μια ουσιαστική πρόοδο σε σύγκριση με το παρελθόν, καθώς είναι η πρώτη φορά που το κράτος καταθέτει κάτι ανάλογο». Ασκεί όμως και κριτική: «Δεν έτυχε ωστόσο της απαιτούμενης διαβούλευσης με τις επιχειρηματικές οργανώσεις. Διακρίνεται από καλές προθέσεις, όμως πάσχει στο περιεχόμενο καθώς δεν διαθέτει μετρήσιμους στόχους, συνεκτικές πολιτικές που να υπηρετούν αυτούς τους στόχους και σαφή χρονοδιαγράμματα για την υλοποίησή τους».