Υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχουν:
n Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και  αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.  
n Οι  φορολογούμενοι  οι  οποίοι  έχουν  κάνει  έναρξη  εργασιών  ατομικής  επιχείρησης, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
– Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα  φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο  (π.χ. βάσει  κλίμακας ή  αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ" όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
– Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων.
– Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.
– Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
– Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων για τα εισοδήματά τους ολοκλήρου του φορολογικού έτους 2017 ή μέρους αυτού αν απεβίωσαν εντός του 2017, υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Εφορίας του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Πού υποβάλλεται η δήλωση
Η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του φορολογούμενου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί ατομικά, επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα θα υποβληθεί στη ΔΟΥ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται διεύθυνση της έδρας της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Οσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ. τη δήλωσή τους θα την υποβάλουν στη ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη ΔΟΥ της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, κοινωνίας, κοινοπραξίας, κ.λπ.
Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ κατοικίας ή κύριας διαμονής του φορολογούμενου.
Για κατοίκους αλλοδαπής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των φυσικών προσώπων που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της περιοχής του Νομού Αττικής. Εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε ΔΟΥ εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ της πρωτεύουσας του νομού. Στην περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε ΔΟΥ των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται.
Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες ΔΟΥ, η δήλωση υποβάλλεται στην Α" ΔΟΥ της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου η δήλωση υποβάλλεται στη Δ" ΔΟΥ Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση υποβολής των δηλώσεων από κληρονόμους θανόντος ή από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, ή από δικαστικό εκκαθαριστή κληρονομιάς η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή βρισκόταν η έδρα της επιχειρηματικής – επαγγελματικής του εγκατάστασης πριν από τον θάνατό του.

Από του χρόνου θα μπορούν να… χωρίσουν στη δήλωση 
Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που οι σύζυγοι θα υποβάλουν υποχρεωτικά κοινή φορολογική δήλωση. Από το επόμενο έτος και αφού εξετάσουν εάν τους συμφέρει ή όχι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ κοινής ή χωριστής δήλωσης, αν και στα σχέδια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περιλαμβάνεται η ξεχωριστή βεβαίωσης του φόρου ή της επιστροφής φόρου και για τις κοινές δηλώσεις συζύγων. Οι σύζυγοι πάντως έχουν και σήμερα το δικαίωμα να διαχωρίσουν τις οφειλές τους που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα. Αυτό γίνεται μόνο μετά από αίτηση που θα πρέπει να υποβάλουν στην Εφορία τους.   
Σε αντίθεση με τους έγγαμους, όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν το δικαίωμα της επιλογής. Μπορούν να επιλέξουν αν θα υποβάλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τους έγγαμους. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Οι  σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης, στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα καθενός συζύγου. 
2. Κοινή δήλωση δύνανται να υποβάλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην περίπτωση που ενημερώσουν την εφορία τους με δήλωση μεταβολής. Στην περίπτωση αυτή θα έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι το μέρος συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος, και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα.  Εάν τα δυο μέρη του συμφώνου συμβίωσης υπάγονται σε διαφορετική εφορία, η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΟΥ  του μέρους του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται ως υπόχρεος.
3. Οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.
– Οταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.