Στο ηλεκτρονικό φακέλωμα περίπου 1,5 εκατ. ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρήσεων και αγροτών προχωρά η Εφορία μέσω του νέου εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης. Το νέο έντυπο απαιτεί αναλυτική καταγραφή των δαπανών για «διάφορα λειτουργικά έξοδα» όπως ασφάλιστρα, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, προμήθειες, διαφήμιση κ.λπ. μέχρι και τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες για να προβάλλονται ή εάν πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.
Στο φετινό έντυπο Ε3 έχουν προσυμπληρωθεί τα πεδία πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως:
– Οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής / αλλοδαπής.
– Οι Ενεργοί ημεδαποί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης.
– Τα Ενεργά ημεδαπά Τερματικά POS.
Επίσης, μέσω διαδραστικού παραθύρου ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του που εξαιρούνται από το τέλος επιτηδεύματος (κωδικός 008). Ακόμη, προσυμπληρώνονται στοιχεία από το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως ενοίκια που καταβλήθηκαν, κύκλος εργασιών, κ.ά., ενώ η δήλωση Ε1 ενημερώνεται αυτόματα από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε3, όπου απαιτείται.

ΠΡΙΝ ΤΟ Ε1. Το έντυπο Ε3 θα πρέπει να υποβληθεί πριν από την υποβολή του Ε1, ενώ οι σύζυγοι που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 με τους δικούς τους ξεχωριστούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
Συγκεκριμένα, στο νέο έντυπο αποτυπώνονται για πρώτη φορά φέτος:
1 Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί, ποιοι είναι αμειβόμενοι με μπλοκάκια και ποιοι είναι εποχικά απασχολούμενοι.
2 Ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και ο μέσος όρος προσωπικού της τελευταίας τριετίας.
3 Οι ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλονται οι ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς και οι ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (οι διευθύνσεις e-mail της επαγγελματικής αλληλογραφίας) της επιχείρησης ή του επαγγελματία.
4 Οι επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί και τα ενεργά τερματικά POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί ο επαγγελματίας τις εισπράξεις του με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
5 Εάν ο φορολογούμενος πραγματοποιεί ή όχι συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.
6 Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό.
7 Τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής σε κάθε μια από αυτές.
8 Αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές εργοδοτικών εισφορών, τις καταβληθείσες μεικτές αποδοχές των εργαζομένων, τις παροχές σε είδος και τα δάνεια προς τους εργαζομένους.
ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ. Ειδικά οι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες καλούνται επιπλέον, σε ειδικό πίνακα του νέου εντύπου Ε3 να συμπληρώσουν και τα στοιχεία των μετόχων τους (για κάθε έναν μέτοχο ζητούνται ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, ποσοστό και είδος μετοχών που κατέχει).
Από τις πληροφορίες που θα συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ μέσω του εντύπου Ε3 θα έχει πληρέστερη αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων όλων των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Με τη συμπλήρωση του πλήθους των απαιτούμενων πληροφοριών στο νέο έντυπο από όλους τους υπόχρεους, οι φοροελεγκτές θα έχουν πλήρη και λεπτομερή εικόνα για την κατάσταση κάθε επιχείρησης και κάθε ελεύθερου επαγγελματία και θα μπορούν να διενεργούν αυτόματες διασταυρώσεις και ελέγχους. Συγκεκριμένα θα μπορούν:
– Να γνωρίζουν τον μέσο όρο δαπανών ανά κατηγορία επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές.
– Να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις και να εντοπίζουν τις εισπράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω των τερματικών POS κάθε επιχείρησης, αλλά δεν έχουν καταχωριστεί στα βιβλία της.
– Να εντοπίζουν πανεύκολα πλέον ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς.
– Να εντοπίζουν ποιοι επιχειρηματίες – επαγγελματίες χρησιμοποιούν παράνομα POS, συνδεδεμένα απευθείας με τράπεζες του εξωτερικού, για να αποκρύπτουν τα έσοδά τους, καθώς επίσης και ποιοι δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί και δεν έχουν εγκαταστήσει τερματικά POS, αν και είναι υπόχρεοι.
– Να εντοπίζουν μέσω διασταυρώσεων περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί εργοδοτικές εισφορές.
Τα βασικά βήματα συμπλήρωσης του Ε3
1. Πίνακας Α «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» εντύπου Ε3. Κατά την είσοδο στο νέο έντυπο Ε3 εμφανίζεται μήνυμα από την εφαρμογή που ενημερώνει ότι πριν από την καταχώρηση ποσών στον πίνακα Δ απαιτείται να έχουν πρώτα συμπληρωθεί οι κωδικοί του πίνακα Ζ. Τα στοιχεία του πίνακα Α είναι προσυμπληρωμένα (σ.σ. ημερομηνία έναρξης ή διακοπής, κατηγορία βιβλίων, ΚΑΔ, ονοματεπώνυμο, κ.λπ.).
2. Πίνακας Β «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». Ο κύκλος εργασιών και για τα τρία έτη είναι προσυμπληρωμένος. Στους κωδικούς 040 και 041 στους υποπίνακες «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης» και «Ενεργά Τερματικά POS» προσυμπληρώνονται οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί ημεδαπής και όλα τα τερματικά POS και ePOS, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ημεδαπής, που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2017, με βάση τα στοιχεία της Ενωσης Τραπεζών και των λοιπών παρόχων πληρωμών και θα δίνεται η δυνατότητα τυχόν προσθήκης ή διόρθωσης. Στον κωδικό 045 και στον υποπίνακα «Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών» καταχωρίζονται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση, προκειμένου να διενεργήσουν πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τους παρέχονται διαφημιστικές ή λοιπές υπηρεσίες βάσει σύμβασης, καθώς και αυτές που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν δωρεάν, αποκλειστικά όμως για την εξυπηρέτηση άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Στον πίνακα με τα ενοίκια έρχονται συμπληρωμένα τα στοιχεία, όμως ο χρήστης μπορεί να τα επεξεργαστεί.
3. Πίνακας Ζ. «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά -Διπλογραφικά Βιβλία)». Η συμπλήρωση του Πίνακα Ζ προηγείται από αυτή του πίνακα Δ, καθώς από τα έσοδα και έξοδα (υποπίνακες Ζ1, Ζ2) προκύπτει ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του πίνακα Δ.
4. Πίνακας Δ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία)». Οι αγορές καταχωρούνται στον πίνακα Δ" με την ανάλυση των αντίστοιχων εσωτερικών υποπινάκων Δ2, Δ3 και Δ4 (οι υποπίνακες ανοίγουν πατώντας μέσα στο πεδίο των κωδικών 102, 202, 302 και 313). Στη συνέχεια συμπληρώνονται και οι πίνακες Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8 έως Δ15. Ο πίνακας ΣΤ συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και η συμπλήρωσή του αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταφορά των φορολογητέων καθαρών αποτελεσμάτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1).

5+1 απαντήσεις στους φορογρίφους
1 Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε3 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;
Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου / συζύγου, με τους οποίους υποβάλλεται κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση (με υπόχρεο τον σύζυγό της).

2 Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3;
Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3, αυτό πρέπει να υποβληθεί πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό.

3 Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατόν να τροποποιηθεί;
Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου Ε1, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί. Οταν όμως οριστικοποιηθεί το Ε1, δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3. Εφόσον διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλει ηλεκτρονικά τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση.

4 Ποια στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε3;
Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου, εμφανίζονται προσυμπληρωμένα: η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ).
Επίσης, στην πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προσυμπληρώνονται τα πεδία που αφορούν τα εξής:
n Ημερομηνία πρώτης έναρξης
n Ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογικό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών πριν το φορολογικό έτος 2017)
– Ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2017.
– Κωδικοί 037 (Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (αρ. 2 ν. 4172/2013) Προ- συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του Συνοπτικού Πίνακα Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα.
-Κωδικοί 040, 041 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης/ Ενεργά Τερματικά POS) Προσυμπληρώνονται αυτόματα οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της επιχείρησης ( παρ. ιη’ του άρθρ. 62 του ν.4446/2016) και όλα τα τερματικά POS που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος  2017, με βάση τα στοιχεία της Ενωσης Τραπεζών και των λοιπών παρόχων πληρωμών. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα, εφόσον ενημερώνει και την αντίστοιχη εφαρμογή των επαγγελματικών λογαριασμών.
– ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν. 
Προσυμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του εντύπου Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει τα στοιχεία, να διαγράψει και να εισαγάγει νέα. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

5 Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που στο έντυπο Ε3 εμφανίζεται παλαιός ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ο οποίος δεν έχει αντιστοιχηθεί με  νέο ΚΑΔ;
Οταν ο φορολογούμενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που εμφανίζεται στον κωδικό 705 δεν έχει αντιστοιχηθεί, εμφανίζεται μήνυμα στον αντίστοιχο πίνακα όπου ενημερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Ο φορολογούμενος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχισης μέσω εφαρμογής που υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και σε σύντομο χρονικό διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 με το νέο ΚΑΔ. Επισημαίνεται ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχιση, ο φορολογούμενος δεν μπορεί να υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους.

6Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου έκανα διακοπή της επιχείρησής μου και έναρξη με τον ίδιο ΑΦΜ, αλλά με διαφορετική δραστηριότητα. Θα υποβάλω δύο έντυπα Ε3;
Θα υποβάλετε ένα έντυπο Ε3 και θα συμπληρώσετε τους αντίστοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα.