Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη σύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, και Δικαιοσύνης.

Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος το συγκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε κρίνεται αναγκαίο, συντονίζει το όργανο και εποπτεύει τις εργασίες του. Το συμβούλιο θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τα τρία τουλάχιστον μέλη του, ενώ οι εισηγήσεις των αρμοδίων καθ’ ύλην υπουργών κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του συμβουλίου τουλάχιστον δύο ημέρες πριν τη συνεδρίαση του οργάνου. Στο συμβούλιο μπορεί να μετέχουν για θέματα αρμοδιότητάς τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί ή οι γενικοί γραμματείς, καθώς και ο γενικός γραμματέας Συντονισμού.

Η απόφαση υπουργικού συμβουλίου αναφέρει πως το Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων και κατευθύνσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού και είναι αρμόδιο για:

-Τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων καθώς και την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της ανωτέρω στρατηγικής,

-Τη διαπίστωση δυσλειτουργιών και τη διατύπωση προτάσεων για τροποποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου σε θέματα διαδικαστικά και ουσιαστικά για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά με τις καθυστερούμενες αποπληρωμές δανείων, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων και την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων για τη διοικητική, επιχειρησιακή και νομοθετική υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων προτάσεων,

-Την κατάρτιση δράσεων ευαισθητοποίησης και την αξιοποίηση όλων των μέσων επικοινωνίας που διαθέτει η Ελληνική Κυβέρνηση για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων,

-Τη δημιουργία ενός δικτύου παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών και επιδοτούμενων νομικών υπηρεσιών σε φυσικά πρόσωπα για θέματα διαχείρισης οφειλών και τη δημιουργία δομών κατάρτισης και επιμόρφωσης μικρών επιχειρήσεων σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης,

-Τη διαμόρφωση και επίβλεψη τήρησης των αναγκαίων χρονοδιαγραμμάτων για την υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Στο πλαίσιο της εντολής του, το συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που θα ενσωματωθούν και θα αποτελέσουν μέρος του Κώδικα Δεοντολογίας της, προκειμένου να αξιοποιηθούν στις απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ενώπιον των δικαστηρίων.

Προς εκπλήρωση της εντολής του το συμβούλιο απευθύνεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς διατύπωση γνώμης επί ζητημάτων αρμοδιότητάς της και ο Διοικητής συμμετέχει, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, ως παρατηρητής.

Η απόφαση αναφέρει πως το υπουργείο Ανάπτυξης θα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών με στόχο την ομαλή σύμπραξη σε θέματα που σχετίζονται με την λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Ακόμη, συνιστάται ομάδα υποστήριξης για την προετοιμασία και την υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέλη της οποία είναι ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, δύο σύμβουλοι ή συνεργάτες του Πρωθυπουργού ή της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού και τρεις υπάλληλοι ή ειδικοί σύμβουλοι ή συνεργάτες σε κάθε ένα από τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Δικαιοσύνης.

Η ομάδα υποστήριξης, με σκοπό την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της συλλέγει και αξιοποιεί κάθε είδους υφιστάμενα στοιχεία και μελέτες και παρακολουθεί την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Για την υποβοήθηση των επιμέρους δραστηριοτήτων της, μπορεί να εισηγείται τη σύσταση ή τροποποίηση ομάδων εργασίας και ομάδων διοίκησης έργου, ad hoc ομάδων εργασίας από εξειδικευμένο προσωπικό του δημόσιου τομέα και ιδιώτες εμπειρογνώμονες και να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Οι υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και κάθε άλλος εμπλεκόμενος φορέας του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συνεργάζονται με την ομάδα υποστήριξης και το Συμβούλιο για την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων αυτού καθώς και την προώθηση των απαιτούμενων δράσεων. Οι δράσεις της ομάδας υποστήριξης, όπως αυτές συμφωνούνται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο, μπορεί να χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από επιχειρησιακά προγράμματα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από