Στο μεταξύ την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Alpha Bank και της EFG Εurobank αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της η Αlpha Bank τονίζει:

«Σε συνέχεια προηγουμένης ανακοινώσεώς της, η Alpha Bank ενημερώνει ότι, συνεπεία τρεχουσών μακροοικονομικών εξελίξεων με άμεσες επιπτώσεις επί του τραπεζικού τομέα (Private Sector Involvement – PSI), δεν δύναται επί του παρόντος να παράσχει ακριβή ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα, και την εν γένει εξέλιξη, της συγχωνεύσεως αυτής μετά της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias.»

» Ευθύς ως υπάρξουν οριστικά δεδομένα, η Τράπεζα θα επανέλθει δια νεωτέρας ανακοινώσεως προς το επενδυτικό κοινό.»

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη συγχώνευση, πως με τη συνένωση των δύο τραπεζών δεν δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για περιορισμό του ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό τοπίο.

Η συγχώνευση εγκρίθηκε με δεσμεύσεις που προτάθηκαν από τις δύο τράπεζες για τις επιμέρους αγορές αποδοχής καρτών και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

Το πράσινο φως της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανοίγει το δρόμο για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης που είχαν αποφασίσει τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο τραπεζών στα μέσα Νοεμβρίου και είχαν εγκρίνει οι συνελεύσεις των μετόχων τους.

Στο επόμενο στάδιο βρίσκεται η έκδοση ομολογιακού δανείου αλλά και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη νέα τράπεζα μέσα στην άνοιξη, όταν και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τους όρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην τελική της έγκριση, προβλέπεται πως για την αγορά αποδοχής καρτών, οι δύο τράπεζες δεν θα προβούν σε μη διακριτική πρόσβαση/μεταχείριση στην Cardlink (στην οποία και οι δύο εταιρίες είναι μέτοχοι) τρίτων εκκαθαριστριών τραπεζών, έτσι η πρόσβαση στην υπηρεσία δικτύου, οι εκπτώσεις για την εισφορά POS και η τιμολογιακή πολιτική θα γίνεται επί ίσοις όροις για όλους τους πελάτες ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι της Cardlink.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες επεξεργασίας, τα μέρη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύματα που συμβάλλονται με την ανωτέρω εταιρία και θα επιλέγουν όποιον πάροχο υπηρεσιών επεξεργασίας επιθυμούν. Δεσμεύτηκαν επίσης, ότι για διάστημα δύο ετών από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ενημερώνουν την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους προσφερόμενους όρους στους εκάστοτε πελάτες της Cardlink.

Τέλος, για την αγορά πρακτορείας επιχειρηματικών δεσμεύσεων (factoring) τα μέρη θα αντικαταστήσουν τον 26ο όρο της σύμβασης πρακτορείας της Alpha Bank κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η δέσμευση του προμηθευτή περιορίζεται σε εκείνες και μόνο τις απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε σύμβασης πρακτορείας.

Στην ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο, η Εurobank επισημαίνει:

«Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της, η Εurobank δηλώνει ότι είναι σε διαβούλευση με την Αlpha Bank για να ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης το συντομότερο δυνατόν, και εκτιμά ότι δεν συντρέχουν λόγοι καθυστέρησής της».

Η τελευταία ανακοίνωση της Alpha Bank

«Σε συνέχεια της από 30ης Ιανουαρίου 2012 ανακοινώσεως της Alpha Bank και της από αυτής ημερομηνίας επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δια της οποίας γνωστοποιήθηκε στην Τράπεζα η απόφαση περί προσωρινής αναστολής διαπραγματεύσεως των μετοχών της, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Με τη σημερινή της ανακοίνωση, η Τράπεζα ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, επί του παρόντος, δεν δύναται να παράσχει ακριβή ένδειξη για το χρονοδιάγραμμα και την εν γένει εξέλιξη της συγχωνεύσεως αυτής μετά της Τραπέζης EFG Eurobank Ergasias, συνεπεία τρεχουσών μακροοικονομικών εξελίξεων (Private Sector Involvement – PSI) με άμεση επίπτωση επί του τραπεζικού τομέα.

2) Επισημαίνεται ότι η, από 15ης Νοεμβρίου 2011, απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης δεν είχε λάβει υπόψη, ούτε είχε συνεκτιμήσει, τις επιπτώσεις εκ του τότε δημοσιευθέντος, από 26ης Οκτωβρίου 2011, σχεδίου περί παροχής οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα (PSI+), καθότι, δια ρητής δηλώσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των συγχωνευομένων τραπεζών προς το έτερο και προς την οικεία Γενική Συνέλευση αυτών, βεβαιώθηκε αμοιβαίως η εκατέρωθεν αδυναμία προσδιορισμού των επιπτώσεων εκ του PSI+ συνεπεία της (τότε) αβεβαιότητος περί των όρων εφαρμογής του.

Κατ’ ακολουθία, η υπόψη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της Τραπέζης εδράσθηκε επί του ανακοινωθέντος (από 21.7.2011) σχεδίου PSI, κατ’ αποκλεισμό οιωνδήποτε μεταγενεστέρων αυτού εξελίξεων.

3) Ενόψει των ανωτέρω, η Τράπεζα προτίθεται να αναμείνει την οριστικοποίηση των όρων του PSI (οι επιπτώσεις του οποίου εκτιμάται ότι θα είναι δυσανάλογες επί των μεγεθών των συγχωνευομένων τραπεζών), ώστε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την ενημέρωση των μετόχων της και τη λήψη αποφάσεως».

Απάντηση υπ. Οικονομικών

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικών με τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβησαν οι τράπεζες Alpha και Eurobank, από το γραφείο Tύπου του υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνονται τα εξής:

Η Κυβέρνηση χαιρέτησε με ιδιαίτερα θερμό τρόπο την απόφαση της Alpha και της Eurobank  να συγχωνευτούν θεωρώντας την ως ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

Οι εκπρόσωποι του δημοσίου  στα ΔΣ και οι γενικές συνελεύσεις των προνομιούχων μετόχων των δυο τραπεζών που συγκροτούνται από το ελληνικό δημόσιο στήριξαν  τις σχετικές αποφάσεις. Οι γενικές συνελεύσεις των δυο τραπεζών  αποφάσισαν υπέρ της συγχώνευσης στις 15.11.2011, μετά δηλαδή την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26.10.2011 που διαμόρφωσε, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, τις παραμέτρους του PSI.

Επίσης, όλο αυτό το διάστημα οι διοικήσεις των δυο τραπεζών παρακολουθούν από πολύ κοντά τις συζητήσεις μεταξύ  της Ελλάδας - με τη στήριξη των θεσμικών της εταίρων - και των ιδιωτών πιστωτών μέσω του IIF/SC. Γνωρίζουν συνεπώς εδώ και πολύ καιρό το πλαίσιο του PSI ως προς το οποίο δεν υπάρχει  τίποτα καινούργιο ή διαφορετικό,  σε σχέση με αυτά που έχουν λάβει  υπόψιν τους και έχουν συνυπολογίσει οι δυο τράπεζες.

Άλλωστε,  μια από τις βασικές συνιστώσες της απόφασης της 26.10 και του νέου προγράμματος είναι η απόλυτη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών  που εισέρχονται έτσι ενισχυμένες  στη νέα περίοδο.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από