1η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 6, 4, 3, 5. Γ.: 0,91. Π.: 0,58-1,42. Δ.: 4Χ6=10,72. Φ.:

6Χ4=12,18. ΤΡΙΟ: 3Χ4Χ6=71,13. ΤΡΑ.: 6Χ4Χ3=300,25. ΤΕ.: 6Χ4Χ3Χ5=555,72.

2η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 7, 8, 4, 10. Γ.: 1,48. Π.: 1,21-2,57. Δ.: 7Χ8=11,36. Φ.:

7Χ8=20,40. Σ.: 6Χ7=3,78. Σ. Δ.: 4Χ6Χ7Χ8=310,42. Σ. ΦΟΡ: 6Χ4Χ7Χ8=699,25. ΤΡΙΟ:

4Χ7Χ8=26,28. ΤΡΑ.: 7Χ8Χ4=155,11. ΤΕ.: 7Χ8Χ4Χ10=2.622,95.

3η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 4, 2, 1, 6. Γ.: 0,66. Π.: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. Δ.: 2Χ4=1,69. Φ.:

4Χ2=2,22. Σ.: 7Χ4=2,92. Σ. Δ.: 7Χ8Χ2Χ4=58,80. Σ. ΦΟΡ: 7Χ8Χ4Χ2=138,01. ΤΡΙΟ:

1Χ2Χ4=4,14. ΤΡΑ.: 4Χ2Χ1=6,95. ΤΕ.: 4Χ2Χ1Χ6=22,38.

4η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 6, 4, 1, 9. Γ.: 4,17. Π.: 1,37-0,84. Δ.: 4Χ6=10,84. Φ.:

6Χ4=22,86. Σ.: 4Χ6=11,23. Σ. Δ.: 2Χ4Χ4Χ6=55,26. Σ. ΦΟΡ: 4Χ2Χ6Χ4=251,61. ΤΡΙΟ:

1Χ4Χ6=15,85. ΤΡΑ.: 6Χ4Χ1=130,83. ΤΕ.: 6Χ4Χ1Χ9=1.379,55.

5η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 8, 1, 2, 7. Γ.: 1,84. Π.: 0,95-0,88. Δ.: 1Χ8=3,46. Φ.:

8Χ1=5,85. Σ.: 6Χ8=42,27. Σ. Δ.: 4Χ6Χ1Χ8=105,42. Σ. ΦΟΡ: 6Χ4Χ8Χ1=875,71. ΤΡΙΟ:

1Χ2Χ8=17,13. ΤΡΑ.: 8Χ1Χ2=64,72. ΤΕ.: 8Χ1Χ2Χ7=202,14.

6η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 9, 6, 4, 5. Γ.: 1,19. Π.: 1,06-1,30. Δ.: 6Χ9=3,06. Φ.:

9Χ6=7,66. Σ.: 8Χ9=4,82. Σ. Δ.: 1Χ8Χ6Χ9=23,21. Σ. ΦΟΡ: 8Χ1Χ9Χ6=73,48. ΤΡΙΟ:

4Χ6Χ9=3,05. ΤΡΑ.: 9Χ6Χ4=11,60. ΤΕ.: 9Χ6Χ4Χ5=39,31.

7η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 7, 8, 4, 1. Γ.: 3,30. Π.: 1,22-1,03. Δ.: 7Χ8=5,46. Φ.:

7Χ8=11,12. Σ.: 9Χ7=18,23. Σ. Δ.: 6Χ9Χ7Χ8=55,36. Σ. ΦΟΡ: 9Χ6Χ7Χ8=293,32. ΤΡΙΟ:

4Χ7Χ8=3,64. ΤΡΑ.: 7Χ8Χ4=26,54. ΤΕ.: 7Χ8Χ4Χ1=127,29.

8η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 5, 8, 3, 10. Γ.: 1,01. Π.: 0,81-1,52. Δ.: 5Χ8=4,41. Φ.:

5Χ8=10,00. Σ.: 7Χ5=11,13. Σ. Δ.: 7Χ8Χ5Χ8=57,41. Σ. ΦΟΡ: 7Χ8Χ5Χ8=330,82. ΤΡΙΟ:

3Χ5Χ8=3,70. ΤΡΑ.: 5Χ8Χ3=21,04. ΤΕ.: 5Χ8Χ3Χ10=74,53.

9η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ: 7, 5, 8, 6. Γ.: 2,54. Π.: 1,19-1,07. Δ.: 5Χ7=3,38. Φ.:

7Χ5=7,70. Σ.: 5Χ7=6,30. Σ. Δ.: 5Χ8Χ5Χ7=23,57. Σ. ΦΟΡ: 5Χ8Χ7Χ5=143,23. ΤΡΙΟ:

5Χ7Χ8=20,42. ΤΡΑ.: 7Χ5Χ8=90,73. ΤΕ.: 7Χ5Χ8Χ6=982,87. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ιππος Νο 1.

Σ. Γ. 4: 9Χ7Χ5Χ7=591,37.

Σ. Γ. 6: 7Χ4Χ6Χ8Χ9Χ7=7.637,82.

Σ. Γ. 9: ΤΖΑΚ ΠΟΤ=10.849,44.