ΜΕ ΤΗΝ παρουσία δεκάδων εργαζομένων στο Μινιόν συζητήθηκε χθες στο πολιτικό

τμήμα του Εφετείου της Αθήνας η αίτηση για διακανονισμό των χρεών της

επιχείρησης με τους πιστωτές της.

Αίτημα των 450 εργαζομένων στο πολυκατάστημα είναι να υπαχθεί η επιχείρηση

στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 1892/1990, ώστε να μπορέσουν

να προχωρήσουν στη μετοχοποίηση μέρους των οφειλών, έναντι προμηθευτών.

Η πλειοψηφία των πιστωτών έχει συμφωνήσει με τη διοίκηση της εταιρείας να

προχωρήσει η ρύθμιση των χρεών, ύψους περίπου τριών δισεκατομμυρίων δραχμών,

τόσο με τους προμηθευτές όσο και με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Η συμφωνία

αυτή προβλέπει πως το 50% των οφειλών θα εξοφληθεί σε μετρητά, ενώ το υπόλοιπο

50% θα μετοχοποιηθεί και κάθε πιστωτής θα λάβει μέρισμα ανάλογο με την

απαίτηση που έχει από την επιχείρηση.

Το δικαστήριο, αφού άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους όλων των πλευρών,

επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.