Ο Πανελλήνιος Οργανισμός Προστασίας Ιδιοκτησίας διαμαρτύρεται διά την νέαν παράτασιν του Ενοικιοστασίου. Εφόσον εξ αυτών των πραγμάτων κατέστη αδύνατη η κατεργασία του νέου Ενοικιοστασίου, εντός των χορηγηθεισών κατ' επανάληψιν προθεσμιών, νομίζομεν ότι και η σύντομη αυτή νέα παράτασις του ενός δεκαπενθημέρου πρέπει μοιραίως να χορηγηθή, αφού άλλωστε δεν ημπορεί να γίνη και διαφορετικά. Επιβάλλεται όμως να είναι και η τελευταία. Και θα είναι εντελώς αδικαιολόγητη η Επιτροπή του Ενοικιοστασίου αν δεν επωφεληθή και αυτού του νέου περιθωρίου διά να παραδώση νομοθέτημα άρτιον και ανταποκρινόμενον με πληρότητα  εις τας ανάγκας των περιστάσεων, που εκλήθη να αντιμετωπίση.

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ

ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Επί τη επετείω της Ιδρύσεως του Κέντρου Αποκαταστάσεως Τραυματιών Αμαχου Πληθυσμού έγιναν χθες παρουσία των Βασιλέων επιδείξεις τροφίμων του Κέντρου. Εις την άνω φωτογραφίαν ο Βασιλεύς απονέμων προσκοπικά σήματα εις αναπήρους προσκόπους.