Οταν οι Τούρκοι φοιτηταί εις θορυβώδεις διαδηλώσεις εζητούσαν να μη δοθή η Κύπρος εις την Ελλάδα, διότι αυτό θα εσήμαινε τάχα ότι ουσιαστικώς δίδεται εις την Ρωσσίαν, ολόκληρος ο Ελληνικός Τύπος ερμηνεύων την δυσφορίαν της Ελληνικής κοινής γνώμης, είχε ζητήσει από τους φίλους και συμμάχους Τούρκους μίαν εξήγησιν περί του τι σημαίνουν όλα αυτά. Η εξήγησις ουδέποτε εδόθη. Αντιθέτως τουρκικαί εφημερίδες έγραψαν καθαρά ότι ήτο ήδη μεγάλη παραχώρησις από τους Τούρκους το ότι άφηκαν εις τους Ελληνας τα Δωδεκάνησα και ότι δεν πρέπει να γίνη το ίδιον και με την Κύπρον. Θέλομεν επί του σημείου αυτού να κάμωμεν μίαν καθαράν εξήγησιν με τους πέραν του Αιγαίου φίλους μας: Οι Ελληνες δεν πρόκειται να παραιτηθούν της Κύπρου. Οπως δεν πρόκειται να παραιτηθούν της εθνικής των ανεξαρτησίας δια την οποίαν από οκταετίας μάχονται. Συνεπώς αι Τουρκικαί εκδηλώσεις δια την Κύπρον είνε περιτταί και επικίνδυνοι. Διότι υπονομεύουν μια φιλία την οποίαν ο Ελληνικός Λαός είχε ειλικρινώς πιστεύσει.